పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/588

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కోర - కోరి 564 కోరి - కోర్కు

కోరలు పెఱికి వేయు

 • పొగ రణచు.
 • కోరలు పీకివేస్తే పాము ఏ చేయగల దనుటపై వచ్చినది. మాటా. 52.

కోరలు లేని ఉరగము

 • ఏమీ చేయలేని దనుట. గౌ. హరి. ద్వి. 975.
 • చూ. కోరలు లేని పాము.

కోరవాఱు

 • క్రూర మగు. వరాహ. 3. 20.

కోరవోవు

 • కొంకరవోవు. పక్షవాతంతో పడిపోవు. హరి. పూ. 7. 171.

కోరసిగ

 • ఓరగా వేసుకొన్నముడి.
 • "కోరసిగ వేయుచోటనే కొమ్ము పుట్టి." రామా. 2. 110.

కోరాబంగారు

 • తగ్గుబంగారు.

కోరిక లిగురొత్తు

 • కోరికలు కలుగు.
 • "నారథుఁడు పుణ్యక వ్రత, మారూఢిగ నెఱుఁగఁ జెప్ప నవహితమతి యై, కోరిక లిగురొత్తఁగ." పారి. 5. 63.

కోరిక లీడేరు

 • కోరికలు తీరు.
 • "నా కోరిక లీడేరఁగఁ, గైకొనవలె నీవు." కా. మా. 2. 14.

కోరిక లీరిక లెత్తు

 • కోరికలు కలుగు.
 • "ఎలమితోఁ గోరిక లీరిక లెత్తిన, సరణి మేఁ బులకలు జాదుకొనఁగ." విక్ర. 1. 122.
 • చూ. కోరికలు గంతులు వేయు.

కోరికలు గంతులు వేయు

 • కోరిక లధిక మగు.
 • ".....మనంబులోపలం, గంతులు గోరి కోరికలు గంతులు వైవఁ గృషీవ లాజ్ఞ...." శుక. 2. 455.
 • చూ. కోరిక లీరిక లెత్తు.

కోరికిపడు

 • మోజుపడు.
 • "విని వీక్షించినదాఁక ముచ్చటపడున్ వీక్షించి గాఢోపగూ,హనలాభం బగు దాఁకఁ గోరికిపడున్." మల్లభూ. శ్ర్. 22.

కోరువెట్టు

 • బలి యిచ్చు.
 • "అరులకుఁ గోరు వెట్టితి కదా నినుఁ దమ్ముఁడ..." రామా. 8. 38.

కోర్కుల నంద గను

 • మనోరథము లీడేర్చుకొన గలుగు.
 • "పారిజాతంబు నామ్రోలఁ బండి యుండ, నందఁ గంటి నాకోర్కుల నందఁ గంటి." ఉ. హరి. 2. 176.

కోర్కుల పంట

 • మనోరథసిద్ధి.
 • "ముం, గొంగుపసిండి భక్తులకుఁ గోర్కుల పంట, జగంబులందు మా..." అని. 1. 42.