పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/575

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొల - కొల 551 కొల - కొలు

 • "కైసేసి కొలనాడఁ గదలుభంగి." కాశీ. 2. 86.

కొలనికి కాపుండు

 • నిష్ప్రయోజన మగుకార్యము చేయు. గువ్వలచెన్న. 13.

కొలపగ

 • కులవిరోధం.
 • "తీరని కొలపగయుంబలె, నీ రమణికి నాకు నెనయదు." వేం. పంచ. 3. 195.

కొలపగతురు

 • జాతివైరులు.
 • "కొలపగతురు గారె యాచకులు లోభులకున్." వేం. పంచ. 2. 141.

కొల పెట్టు

 • కొలుచు. వరాహ. 12. 43.

కొలముసాములు

 • కులస్థులు, ఒకే జాతివారు. అనగా చుట్టము లనుట.
 • "కొలము సాము లటంచుఁ గూడి రాకుండను, బాదాంగదమ్ములఁ బరిహరింపు." రాజగో. 2. 14.

కొల యొనర్చు

 • హత్య చేయు. కొలై - (తమి) కొలె (కన్న) హత్య అని అర్థము.
 • "నీ వేమొ కొల యొనర్చితి, వీవగ నది సోకు డగుచు నేచఁ దొడంగెన్." శుక. 1. 324.

కొలవేరు

 • వట్టివేరు. కుమా. 5. 149.

కొలసామి

 • జాతిపెద్ద. కేయూర. 3. 150.

కొలారుబండి

 • పై కప్పున్న బండి. శుక. 1. 271.
 • చూ. కొల్లారుబండి.

కొలికికి వచ్చు

 • ఒక రూపమునకు వచ్చు.
 • "కార్యంబును గొలికికి వచ్చినది." వీర. 3. 54.
 • "చిలుకల కొలికిం గనుఁగొన్న నొక్క కొలికికి వచ్చున్." విప్ర. 2. 44.
 • "వాడి మేనమామ వచ్చిన తరవాత గాని యీ వ్యవహారం ఒక కొలికికి రాదు." వా.
 • ఇట్లే : కొలికికి తెచ్చు.

కొలికిపూస

 • ప్రధాన మైనది, ముఖ్యము.
 • "ఇందులో ఈ పద్యం కొలికిపూస."
 • రూ. కొల్కిపూస.

కొలు వగు

 • కొలువు తీరు.
 • "ధవళాక్షుల్ భజియింప నిండు కొలు వై." పాండు. 1. 21.

కొలు విచ్చు

 • దర్శన మిచ్చు.
 • "కొలు విమ్ము రాజన్యకోటికి నెల్ల." వర. రా. అయో. పు. 307. పం. 20.