పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/576

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొలు - కొలు 552 కొలు - కొల్ల

కొలువుండు

 • కొలువు తీరు.
 • "ఆస్థానమ్మునఁ గొలువుండి." జైమి. 3. 5.

కొలువుగొను

 • 1. కొలుచు.
 • "నన్నుం గొలువు గొని మీ రిందు నిలుచుట." దశ. 11. 58.
 • 2. కొలువు తీర్చు.
 • "ప్రజ గొలువుగొనన్." సాంబో. 2. 37.

కొలువు చాలించు

 • సభ చాలించు.
 • "కొలువు చాలించి శచీకంతుఁ డంత:పురంబున కరిగె." నిరంకు. 4. 48.

కొలువు పట్టు

 • సేవించు.
 • "వలదు సీత నిచ్చి నలినాప్తకులనాథు, కొలువు వట్టి యిల్లు నిలుపుకొనుము." రామా. 7. 74.

కొలువు సింగార మగు

 • సభకు తగిన యలంకరణము చేసికొను.
 • "ఈదారి రాజగోపాలశౌరి చెలువు పొంగార కొలువు సింగార మై పదాఱు వన్నె బంగారు కొలువుకూటంబునకు వచ్చి..." హేమా. పు. 5.

కొలువు సింగారము చేసికొను

 • సభకు వెళ్లుటకు తగినట్లుగా అలంకరించుకొను.
 • ఒక్కొక్క సమయానికి తగిన వేష ధారణము సహజము. అందులో రాజాస్థానాలకు వెళ్లునప్పుడు ప్రత్యేకమయిన - నిర్దిష్ట మైనవేషం ఉంటుంది.
 • "కలభాషిణియు...వేగంబు కొలువు సింగారంబు సంఘటించుకొని కృష్ణ నగరి కరిగె." కళా. 1. 208.

కొలువు సేయు

 • సభ చేయు. పాండు. 1. 181.

కొలువు సేసికొను

 • నౌకరీ సంపాదించుకొను.
 • "కని కొలువు సేసికొని మా, లిని నాఁజని..." భార. విరా. 1. 106.

కొలు వొసగు

 • దర్శన మిచ్చు.
 • "ఒక వేళ యవన చోళ కళింగ శక వంగ, గూర్జరు ల్గొలువంగఁ గొలు వొసంగు." శుక. 1. 355.

కొల్పుడు చేతులు

 • నమస్కారములు. హంస. 4. 212.

కొల్ల కొల్ల

 • చాలినంత.
 • "...నుడువు లపుడు, చెల్ల వో యేమి చెప్పుదుఁ గొల్ల కొల్ల." రాధి. 2. 140.
 • "పది రూపాయ లయితే సంత ఖర్చుకు మనకు కొల్ల కొల్ల." వా.

కొల్ల పెట్టు

 • 1. కొల్లగొట్టు. కాశీయా. 244.