పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/563

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొద - కొద 539 కొదు - కొన

 • "పంపఁ దగ దంపినచో మఱి నిన్నుఁ గొదవ సేసినతెఱఁ గగు." విప్ర. 4. 73.
 • "నీ కేం కొదవ చేసినా నని అలా మూతి ముడుచు క్కూ చున్నా వే కోడలా?" వా.

కొదవడు

 • ఆగిపోవు, పని కాక మిగిలి పోవు; తగ్గు.
 • "యాగము కొదవడకుండఁగ, సాగింపుఁడు." శకుం. 3. 106
 • "జనసత్త్వమంచుఁ గొదవడుఁ జూపుల్." సుద. 2. 136.

కొదవపడు

 • తక్కు వగు, లోపము జరుగు.
 • "ఏ మైనఁ గొదవ పడెనొ." విప్ర. 4. 38.
 • "కొదవపడియెఁ బని యనుచున్." వేం. పంచ. 1. 96.

కొదవపఱచు

 • తగ్గించు.
 • "ఎవ్వనియశంబు జగ మెల్ల నెనసి చుట్టు, కొండ యవ్వలి తమ మెల్లఁ గొదవ పఱుచు." కాళిం. 1. 35.

కొదవలు తడవు

 • లోపము లెన్ను.
 • "నేను మీదాన నగుట మీ గానకథలు, వడిన నవ్వేళఁ గొదవలు దడవ రేమొ." కళా. 2. 45.

కొదవ లేదు

 • సమృద్ధిగా ఉన్న దనుట. లోటు లేదు.
 • "ముదిత! మేలు మేలు కొదవ లే దెందు." కళా. 2. 35.
 • నేటికీ వాడుకలో :
 • "వా ళ్లింట్లో పెట్టుపోతల కేమీ కొదవ లేదు." వా.
 • "నీవు మంచి యింట్లో పడ్డావు. నీ కేం కొదవమ్మా కూతురా !" వా.
 • "వాడికి కొడుకులు చేతి కెదిగి వచ్చారు. వాడి కేం కొదవ?" వా.

కొదుకుకొను

 • భయపడు; జంకు.
 • "గోలయును బోలె నొదుగుచుఁ గొదికి కొనుచు." విప్ర. 3. 3.

కొద్దిపడు

 • కొంచెపడు.

కొద్దిపఱచు

 • హీనపఱుచు.
 • "తిట్టె నేనిఁ గొట్టె నేనిఁ గొట్టినఁ గొట్టును, గొట్టె నేని యముడు కొద్ది పఱుచు." వేమన.

కొన కెక్కు

 • పరాకాష్ఠ నందు.
 • "గోవిందుఁడు మన్నించితే కొంచెము దొడ్డున్నదా, కోవరపుసిరు లంది కొన కెక్కుఁ గాక." తాళ్ల. సం. 9. 134.

కొనకొన కోడి

 • నీటికోడి. క్రీడా. 52.

కొనగోర దిద్దు

 • గోటితో వెంట్రుకలను సవరించుకొను.
 • "చెలు వెడఁగోఁ జన్న నిలువుటద్దముఁ జూచి, కొనగోర నటు దిద్దుఁ గురులు విరులు." కళా. 7. 102.