పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/561

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొడి - కొడి 537 కొడి - కొతు

 • "చుట్టములతోడ నొప్పమి పుట్టినప్పు, డడ్డపడి వారితోడఁ గొట్లాడి యైన, దాని నుడుపంగఁ జొరకున్న వానిఁ గ్రూర,కర్ముఁ డని చెప్పుదురు కర్మ కాండవిదులు." భార. ఉద్యో. 3. 242.

కొడి గట్టు

 • దీపం వత్తి కాలి నల్లవడు.
 • "దీపం కొడిగట్టి వెలుగు తగ్గింది." వా.

కొడిదిపూస

 • మొలతాడులో బిళ్ల. వేం. పంచ. 1. 598.

కొడిమెలాడు

 • నిందలు మోపువాడు.

కొడిమెలు గట్టు

 • అపనిందలు మోపు.
 • "జడముడి జాహ్నవీతటనిశాకర పోతముఁ జూచి యెవ్వ రీ, కొడిమెలు గట్టి పెండ్లికొడుకున్ గడియారము మోవఁ జేసిరి." జైమి. 1. 2.

కొడివడు

 • కదలు.
 • "పన్ని నిలిచెఁ గాయ్వుతో దానవఁ, కుల బలంబు నేల కొడివడంగ." కుమా. 11. 79.

కొడివాఱు

 • దీపం కొనసాగు.
 • "శ్రీకమల గృహము మోము వి, లోకింపఁగ దీపకళికలు కనుంగవ యౌ, నా కొడి వాఱిన సన్న పు, రేకలు నాబొమలు సుందరికిఁ జెలువొందున్." శకుం. 2. 179.

కొడి సాగు

 • కొనలు తేరు.
 • "ఉడుగని వెలుపటి యుద్యోగము వలె కొడి సాగెడి మితి కోరికలు." తాళ్ల. సం. 11. 78.

కొడి స్తంభము

 • ధ్వజ స్తంభము. బ్రౌన్.

కొడుకులు కొమ్మలు

 • సంతానము. జం.
 • "కొడుకులఁ గొమ్మలం బడసి కొండొక కాలము ధాత్రి యేలి." బుద్ధ. 2. 28.
 • "వాని కేం కొడుకులా కొమ్మలా ? అదంతా ఎవరికో పోవలసిందే." వా.

కొడుకైనా కూతురైనా

 • ఉన్న దల్లా ఆ పిల్లే అనుట.
 • "కొడు కైనా కూతు రైనా నా కున్న దల్లా ఆ పిల్లే. ఈ అవస్థంతా దాని కోసం కాకపోతే ఇం కెందుకు?" వా.

కొడుగురు వోవు

 • చలితో కొంకెర్లు వోవు.
 • "సీతునం, గొడుగురు వోయి యున్న సఖుఁ గ్రోతిఁ గనుంగొని." కేయూర. 3. 270.

కొడ్దిపూస

 • కొడిదిపూస
 • చూ. కొడిదిపూస.

కొణుజెక్కు

 • పిడుదులు పశువులకు పట్టు.
 • "ఎరువు తిప్పులు గొని యెల్ల మందలు గొణుజెక్కు." హరి. పూ. 6. 5.

కొతుకుపడు

 • జంకుగొంకులతో సంకోచించు.