పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/556

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొండ్ర - కొంద 532 కొంప - కొంప

 • "వీఁడు కొండొకవాఁడు విపినభూములకుఁ, గనికరింపక పంపఁగా నెట్లు వచ్చు ?" గౌర. హరి. ఉ. భా. పం. 1861 - 1862 పం.

కొండ్ర చేయు

 • వ్యవసాయము చేయు. బ్రౌన్.

కొండ్రపోతు

 • ఎలుగుబంటి. బ్రౌన్.

కొంతముకాడు

 • బల్లెం ధరించిన యుద్ధంలోని సైనికుడు. కుమా. 11. 40.
 • చూ. సవడికాడు.

కొందలపడు

 • కలత చెందు.
 • "మనంబు గొందలపడఁగా." భార. ద్రో. 2. 292.

కొందలపఱచు

 • కలత చెందించు.
 • "ఇట్లను వగలు మిగిలి కొందలపఱుపన్." భార. విరా. 1. 97.

కొందలపాటు

 • కలత.

కొందల పెట్టు

 • కలత పెట్టు.
 • "దైత్యుఁడు మమ్ము నింక నే, కొలఁదుల సైఁచునే కరము కొందల పెట్టక." హరి. 4. 22.

కొంపకు నిప్పు పెట్టు

 • కొంప ముట్టించు.
 • "వాడు ఉన్నన్ని నాళ్లూ ఉండి ఆ కొంపకు నిప్పు పెట్టి పోయాడు. మగని మీద పెండ్లానికీ, పెండ్లాంమీద మగనికీ నూరి పోశాడు వెధవ." వా.
 • చూ. కొంపలు ముట్టించు.

కొంప కూల్చు

 • కొంప ముంచు, పాడు చేయు.
 • "...నీవగ లెల్లఁ గంటి మిటు నేర్చితివా యతివా కుమారుఁడున్, నీవును గొంప గూల్చితిరి నేర్పరికూఁతలు చాలుఁజాలు..." సానందో. 5. 179. పు.
 • చూ. కొంప చెఱచు.

కొంప గుండ మగు

 • కొంప గుల్ల యగు; సర్వస్వం నాశ మగు.
 • "తినఁగాఁ గొంపయు గుండ మై దొసగు ప్రాప్తించెం గదే జూదమా ?" వ్యస. నాట. 29.

కొంప గుల్ల చేయు

 • కొంప కూల్చు.
 • "ఎన్ని కొంపలో, గుల్లలు చేసి..." పాణి. 2. 19.
 • చూ. ఇల్లు గుల్ల చేయు.

కొంప చెఱుచు

 • సర్వనాశనము చేయు.
 • "అని వారు తన్నుఁ దునుమం, బనుచుటయును వారికొంప చెఱచుటకై దే,వుని వెనుక నుండి..." శుక. 3. 95.
 • "ఆవిడ డబ్బంతా ఆ కంపెనీలో పెట్టించి వాడు కొంప చెఱిచాడు." వా.
 • చూ. కొంప కూల్చు. కొంప లార్పు, కొంప తీయు.