పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/535

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కూర్చు____కూలి 511 కూలి____కూళ

 • మైన' అనే అర్థంలో ఏ పదం తో నైనా కలుస్తుంది.
 • "కూర్చు మనుమండు." భార. ద్రో. 2. 236.
 • చూ. కూర్చు చుట్టము.

కూర్చు చుట్టము

 • ప్రియబంధువు.
 • "కూర్చుచుట్టంబుగా భావించి." పాండు. 3. 68.

కూర్చొని కుంప ట్లమ్మ

 • తాను కదలకనే వారికీ వీరికీ తగాదులు పెట్టు.
 • "దాని కింక ప నేముంది? కూర్చొని కుంప ట్లమ్ముతూ ఉంటుంది." వా.

కూలంకష మైన

 • సమగ్ర మైన.
 • నది బాగా నిండినప్పుడే కూలములను (ఒడ్డులను) ఒరసుకొంటూ పాఱుతుంది. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఆయనకు ఆ భాషలో కూలంకషమైన పాండిత్యం ఉంది." వా.

కూలబడు

 • చతికిలబడు.
 • చూ. చదికిలబడు.

కూలికి

 • అయిష్టముగా.
 • కేవలం డబ్బు వస్తుం దని మాత్రమే.
 • "కూలికి నూనె లంటి." శుక. 2. 363.
 • "వాడు కూలికి చేస్తున్నాడు." వా.
 • "కూలికి ఏడ్చేవాళ్లతో ఏం పని అవుతుంది?" వా.

కూలి నాలి

 • కూలిపని. జం.
 • "కూలినాలికిన్ వ్యయ మొనరించి." గుంటూ. వూ. పు. 14.
 • "కూలికీ నాలికీ పోయి ఆవిడ బతుకుతూ ఉంది." వా.

కూలిపాటు

 • కూలిపని.
 • "ఈ, యమరుల కెట్లు జీవనము లందలి వారల నాశ్రయించి ని,త్యము గను గూలిపాటు బడి తారు చరించెదరు..." పార్వ. 2. 93.

కూలి పుట్టు

 • పని దొరకు.
 • "ఈ ఊళ్లో కూలి పుట్టడం లేదు. అందుకనే పడమటికి వెళ్లి పోతున్నాను." వా.

కూలియాలు

 • వేశ్య, వెలయాలు, డబ్బునకు వచ్చు ఆడది.
 • "రొక్క మీ గలుగువాడె మనోజుడు గూలియాలికిన్." కుమా. 8. 143.

కూళతనము

 • కక్కుర్తి; దైన్యం.
 • "ప్రాతబట్టకై, కూళతనంబునం బ్రభులకుం దనుమర్దన మాచరించియున్." శుక. 2. 363.

కూళమారి

 • కూళ; దుష్టుడు.