పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/488

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాలు____కాల్గ 462 కాల్చ____కాల్దో

కాలుసేతులు కట్టించి తెచ్చు</big

 • నిర్బంధముగా కొనివచ్చు. వాడుకలోనూ: నీవు రాకపోతే కాళ్లు చేతులు కట్టించి తీసుకు పోతాను' అంటారు.
 • "శిష్యులచే గాలుసేతులు గట్టించి తెచ్చి పద్యము జెప్ప దెమలకుండి." హంస. 3. 141.

కాలూదు

 • స్థిరముగా నిలుచు.
 • "...అందు నల్దిక్కులం, గనుపింప న్వెడ గుండెకాయ లదరం గాలూద లేకున్నెడన్." శుక. 2. 268.

కాలెత్తు

 • వ్యభిచరించు.
 • సురతక్రీడాసూచకంగా కాలెత్తుట ప్రయుక్తం.
 • "కన్న వాడికీ కాలెత్తే పాడుబుద్ధి దానిది." వా.

కాల్గఱ్ఱ గొను

 • పాదధూళి తీసుకొను.
 • "కఱకంఠు భక్తుల గన్నంత నవ్వు, సఱణార్థి సఱణార్థి సఱణార్థి యనుచు, గర మర్థి వారిచే గాల్గఱ్ఱ గొనుచు." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 118.
 • కాల్గఱ్ఱ లంటే పాదుకలని పూర్వకోశాలు. కానీ కాల్గఱ్ఱ కొను అన్న ప్పు డా అర్థం తప్పని తెలుస్తూనే ఉంది. సందర్భాన్నిబట్టి కూడా పాదధూళి తీసుకొను అనుట సరి అనిపిస్తున్నది.

కాల్చనా?

 • ఎందుకు? వ్యర్థ మనుట. నా. మా. 13.

కాల్పువడు

 • దెబ్బ తిను, ఓడిపోవు.
 • "పెనుం,గరిగొన గాల్పువడ్డజము కంటెను బెద్దలె?" కుమా. 4. 76.

కాల్బలం

 • పదాతిసైన్యం.
 • "కాల్బలముల గీ టడంచి." మార్కం. 8. 104.
 • చూ. కాలుబలము.

కాల్మడి

 • మూత్రము.
 • "కాళ్ళుచేతులు నెన్నడు గడుగు కొనడు, విడుచు గాల్మడి నిలుచుండి నడచి నడచి." మల్హ. 3. 6. హరి. పూ. 6. 5.
 • రూ. కాలుమడి.

కాల్వురు

 • కాల్బలం, పదాతిదళం.
 • "ఎదురం గాల్కొని నిల్వ నుక్కణగి వెన్ని గాల్వురు." కుమా. 11. 35,

కాల్కొని నిల్చు

 • గట్టిగా ఎదిరించి నిలబడు. కాలూని నిలుచు.
 • "ఎదురం గాల్కొని నిల్వ నుక్కణగి." కుమా. 11. 35.

కాల్దోమి కడుగు

 • కాళ్లు బాగా రుద్దుకొని కడుగుకొను.
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 298.