పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/487

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాలు____కాలు 461 కాలు____కాలు

 • "ఒక్కయెడం గాలు వొడిచి..." పాండు. 4. 237.

కాలు బట్టి తీయు

 • క్రింద పడద్రోయు.
 • "ఓరి! మిమ్ము దా కాలు బట్టి తీతుమో." హేమ. పు. 84.

కాలుబలము

 • పదాతిబలము.
 • "చదిసె గాలుబలము." భార. భీష్మ. 2. 165.
 • రూ. కాల్బలము.

కాలు బైట పెట్టకుండా

 • ఏమాత్రం శ్రమ పడకుండా.
 • "వాడి కేం? కాలు బైట పెట్టకుండా జరుగుతుంది." వా.
 • చూ. కాలు కింద పెట్టకుండా.

కాలుమడి

 • చూ. కాల్మడి.

కాలు మడుచు

 • మూత్రవిసర్జనము చేయు.
 • ఇది కొన్ని వర్గాలలో నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది.
 • "కాలు మడిచి కాళ్లు కడుక్కొని వస్తా ఉండండి." వా.

కాలు రాపడ తిరుగు

 • కాళ్లు అరిగిపోవునట్లు తిరుగు.
 • "చొరనిబిలంబులున్ వెడల జూడని క్రంతలు గాలు రాపడం, దిరుగని త్రోవలున్." ఉ. హరి. 1. 131.
 • వాడుకలో రూపం: కాళ్ళు అరిగేట్టు తిరుగు.
 • "నెలనుంచీ కాళ్లు అరిగేట్టు వాళ్లింటికి తిరుగుతున్నాను. కాని యిప్పటికీ ఆ పుస్తకం అతడు తిరిగీ యివ్వడు." వా.

కాలువ క్రంత

 • దొరువూ డొంకా. జం.
 • "తోట దొడ్డి యనెడు మాట లేకుండంగ, గాలువ క్రంతలక్రం దడంగ." సుదక్షి. 4. 69.

కాలువకు పోవు

 • బహిర్భూమికి వెళ్లు.
 • ఇది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రూపంలో ఉంటుంది. కాలువ లున్న ప్రాంతాల్లో కాలువ కనీ, యే ర్లున్నప్రాంతాల్లో యేటికనీ, వంక కనీ, దొడ్లున్న చోట దొడ్డి కనీ, ఏమీ లేని చోట చెంబు పట్టుకొని అనీ, బహిర్భూమికనీ, యిలా రకరకాలుగా యీ పలుకుబడి మారుతూ ఉంటుంది.

కాలువలు గట్టు

 • ప్రవహించు; ఏకధారగా వెడలు.
 • "ఇట్లు మధుసూదనుం డేయుసాయకంబులు గాలువలు గట్టి మెయిమఱువులు నించియు." ఉ. హరి. 1. 148.

కాలు సాచు

 • ఆశించు; సిద్ధ మగు.
 • "ఎవ్వండు నీచిత్త మెరియించు చున్నాడు, కైవల్యపదవికై కాలు సాచి." హర. 3. 43.
 • "ఆ ముసలాయన కాటికి కాళ్లు చాచుకొని ఉన్నాడు." వా.