పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/454

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కశ్చీ_____కష్ట 428 కష్ట_____కస

 • అంటే ఫలానా అని కూడా చెప్పడానికి వీలుపడని యెవడో ఒకడు అని అర్థం. అదే వైదికుల మాటలలో కశ్శనగాళ్లుగా మారింది.

కశ్చిత్కాంతాకాచిత్కాంతా అను

 • మాట పూర్తి కాక ముందే అనవసరంగా వాదానికి దిగు
 • మేఘదూతంలోని మొదటి శ్లోకం 'కశ్చిత్కాంతా' అని గురువు ఆరంభించగానే శిష్యుడు 'కశ్చిత్కాంతా ఎలా అవుతుంది. కా చిత్కాంతా కావాలి గదా' అన్నా డన్న కథపై యేర్పడినది. కశ్చిత్ అన్నది కాంతా అన్న దానికి విశేషణం కాదు అన్నసంగతి ఒక పాదం పూర్తి వింటే చాలు. తెలిసి పోయేదే. ఆ ఓపిక కూడా లేక వాదానికి దిగా డన్నది కథ.
 • "నేను చెప్పేది పూర్తిగా వినవయ్యా స్వామీ! కశ్చిత్కాంతా కాచిత్కాంతా అని ప్రారంభంలోనే తగులుకొంటే యెలా?" వా.

కష్టపడు

 • శ్రమించు, బాధపడు.
 • "వైరులచే నేను గష్టపడితి." భార. భీష్మ. 3. 137.

కష్టపాటు

 • చెఱుపు, బాధ.
 • "వజ్రనాభు, డపుడు చేసిన కష్టపాటబ్జనాభ, యిపుడు తలపున బాఱిన హృదయమునకు, నధికతర మైనపరితాప మావహిల్లు." ప్రభా. 1. 73.
 • చూ. కష్టపుపాటు.

కష్టపుచావు

 • దుర్మరణము.
 • "కౌరవవంశజాతుడవు గష్టపు జచ్చుట దెచ్చుకొంటి నీ,పేరును బెంపు మాలి." భార. శల్య. 2. 55.

కష్టపుపాటు

 • "కౌరవకోటిచేత మన కష్టపు బాటు దలంపు వచ్చినన్." భార. ఉద్యో. 4. 90.
 • చూ. కష్టపాటు.

కష్టముపాటు

 • "ఎంతయు గష్టముపాటు వచ్చిన." భార. ఉద్యో. 2. 129.
 • చూ. కష్టపాటు.

కసకోల

 • చెలకోల, ఎద్దులను తోలు కొరడా వంటిది.
 • "పృథుజవాశ్వములు వేదములు, పగ్గములు చతుస్స్వరములు, ప్రణవంబు గసగోల, బ్రహ్మ సూతుడు..." కుమా. 2. 25.

కసపిస

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కసపిస నమలు." వా.

కస బెస (నూఱి)

 • ధ్వన్యనుకరణము.