పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/453

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కవ_____కవ 427కవి_____కశ్శ

కవకవ నవ్వు

 • కిలకిల నవ్వు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • క్రీడా. పు. 69.
 • "కవకవ నవ్వరే త్రిదశకాంతులు వింతలు సేయు నా పనిన్." ఉ. హరి. 1. 80.
 • చూ. కహకహ నవ్వు.

కవ గూడు

 • జత గూడు, సంగమించు.
 • "ఎడ లేక కవ గూడి యే ప్రొద్దు రతి సల్పు." హంస. 3. 205.

కవగూర్చు

 • జత చేయు.
 • "విధి దిట్టు నినుం గవ గూర్ప లేమికిన్." శ్రీరాధా. 3. 147.

కవడు వాయు

 • బాధానివర్తి యగు.
 • "ఇవల శ్రీ వెంకటేశు డింతలో దిక్కయి కాచె, కవడు వాసె జీవుడు కన్నవారిచేతను." తాళ్ల. సం. 8. 64.

కవలుకొను

 • తప్పిపోవు.
 • వేదపఠనంలో పొర బాట్లు వచ్చు.
 • "కమలజుని వేదపఠనంబు కవలు కొన్యె." విక్ర. 4. 51.

కవలువోవు

 • తప్పిపోవు.
 • "పాఠ మొనరించుతఱి దోడుపడు గురునకు, గవలు వోకుండ బుత్రు డో కలువకంటి." పాండు. 2. 19.
 • చూ. కవలుకొను.

కవిలసంచి

 • పాతపుస్తకాల కట్ట లుంచుకొనే సంచి; తూకంరాళ్లు వగైరా లుంచుకునే సంచి.
 • చూ. కయిలకట్ట.

కవిలెకట్ట

 • పాత కాగితాలకట్ట; జాబితా.

కవిలె కెక్కు

 • జాబితాలోనికి చేరు. (వారి) శ్రేణిలో చేరు.
 • "ఖ్యాతిగా బ్రమథుల కవిలియ కెక్కెబో తనూజుం డని పొంగుచు." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 471.
 • రూ. కవిలియ కెక్కు.

కవిలె పట్టు

 • లెక్కలు అవీ వ్రాసిన పాత కాగితాల కట్ట.
 • "అని పల్కి చిత్రగుప్తుం, డనుపమముగ గవిలెపట్టుటాకులు గేలం, గొని..." సానం. 2. 59.

కవుగిట నోలలార్చు

 • కౌగిట దేల్చు.
 • "చెక్కిలి నొక్కి చుంబనము చేసి కవుంగిట నోలలార్చి." కళా. 7. 162.

కవుకున

 • తటాలున.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "అనుచు గవుకున బట్టరా దరయ వలయు." శుక. 2. 249.

కశ్శన్నగాళ్లు

 • ఊరూ పేరూ లేనివారు. సంస్కృతంలో య: కశ్చన