పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/414

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కన్న____కన్నా 388 కన్నా____కన్ని

కన్నళవు చేయు

 • అగుడు పెట్టు; గొడవ పెట్టు.
 • "కన్నళవు సేయు గచ్ఛపాకారగరిమ గరిమరాళికయాన నీ చరణమహిమ."
 • అరవంలో ఎళువు - ఏడుపు, నేటికీ దక్షిణాంధ్రంలో అల్లరి, అగుడు అనే అర్థాలలో ఈ మాటను ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఏమిట్రా ఈ యెళువు?" వా.

కన్నాకు

 • ప్రథానము, ముఖ్యము. ముఖ్యుడు. శ్రేష్ఠుడు.
 • తమలపాకులకట్టలో పైన పెట్టేఆకు మంచిది చూచి పెడతారు. అదే కన్నాకు. తద్వారా వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "కన్నాకు మనకు భీష్ముడు." భీష్మ. 1. 76.
 • "మంత్రులు పన్నిద్దఱకును... గన్నాకుగా బెద్ద గద్దియ నునిచి." బస. 2. 27.

కన్నాగు (కన్ను + ఆగు)

 • కన్ను మూయు; మూర్ఛిల్లు.
 • "నేడు రణశయ్యన్ భూవిభుం డుండగా, గన్నాగం దగు నయ్య నీ నిదురకుం గాలం బయోధ్యం గదా!" భాస్క. యుద్ధ. 5. 83.

కన్నాడు

 • తండ్రి.
 • "నిన్ను గన్నాని రప్పింపక." ఉద్భ. 3. 28.
 • చూ. కన్న వాడు.

కన్నార చూచు

 • 1. కనులు తెఱచి చూచు.
 • "సన్ను తానందబాష్పంబుల జేసి, కన్నార జూచు వీక్షణములు మునుగ." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 221.
 • 2. ప్రత్యక్షంగా చూచు. వాడుకలో ఇది కండ్లారా అన్న ట్లుంది.
 • "కండ్లారా చూచినసంగతి చెప్పడానికి భయ మేమిటి?" వా.

కన్నాస

 • కనుపండు వైనది. కంటికి ఆశ గొలుపునది.
 • "అది విటాళుల కన్నాస యై మెలంగు." హంస. 5. 215.

కన్నిగట్టు

 • త్రాడు కట్టు; బంధించు; నిర్బంధించు.
 • పశువులకు దూడలకు మెడకు తగిలించి కట్టేత్రాడును కన్ని త్రా డని అంటారు.
 • "మన్ను దినియెడిదూడ...కన్నిగట్టి యెందాక గాయవచ్చును." తాళ్ల. సం. 11. 3. భా. 79.

కన్నిచ్చకు వచ్చు

 • కంటి కింపగు, కంటికి ప్రియమగు.
 • "మృగంబులుం దెగ జూచి యేచి కన్నిచ్చకు వచ్చు పెక్కునంజుడులు చేవ డించక కావడించి..." పాండు. 3. 89.
 • చూ. కన్నిచ్చ వచ్చు.