పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/413

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కన్న_____కన్న 387 కన్న_____కన్న

 • "రాత్రి సెట్టిగారిల్లు కన్నంపెట్టి సొత్తుల పెట్టె దొంగిలించా రట." వా.
 • చూ. కన్న పెట్టు.

కన్న పోవు

 • దొంగతనము పోవు. పరమ. 5. 15.

కన్నయ్య

 • 1. కన్న తండ్రి.
 • "అని యామిటారి చిగురుకటారి రాయల కన్నయ్యతో మఱియు నేననుచున్నది:-" హేమా పు. 51.
 • 2. కృష్ణుడు. శ. ర.

కన్నఱ

 • చూచుటకు దుర్భర మైన విచారము.
 • తమి. కన్ఱావి.
 • "తలిదండ్రులు వా రెట నున్న వారొ యీ,కన్నఱ జూడ బా లయితి." రామా. 2. 41.

కన్నఱి

 • కన్నఱ కలవాడు, దు:ఖితుడు.
 • "కిన్నరులు గన్నఱులుగా భూతంబులు భీతంబులుగా." ఉ. హరి. 6. 28.
 • చూ. కన్నఱ.

కన్నవస్థా పడి

 • నానాబాధ పడి.
 • "కన్నవస్థాపడి ఆ ఉద్యోగం యిప్పిస్తే మీవాడు రాజీనామా పెట్టి వచ్చాడు." వా.

కన్నవస్థా పడి కంచిలో చేయి కడిగి

 • ఎన్నో బాధలు పడి.
 • "చేతిలో దమ్మిడీ లేకుండా బయలు దేరాను. కన్నవస్థా పడి కంచిలో చెయ్యి కడిగి ఎలాగైతే నేం పట్ణం చేరుకున్నాను." వా.

కన్న వాడు

 • తండ్రి.
 • చూ. కన్నాడు.

కన్న వారు

 • ప్రతివారు.
 • "కోరెన్ వెండియు గన్న వారలకు సంక్షోభింపకే మ్రొక్కి." కా. మా. 2. 89.
 • "ఉన్నదైతేయు లందఱు గన్నవారు, కన్నదిక్కుల బోయి సాగరములోన, నడగిరి." ఉ. హరి. 4. 240.

కన్నవిటి

 • గ్రుడ్డివాడు.
 • "చెవిటికి శంఖధ్వని గ,న్న విటికి దీపంబు...వృథ యగున్." భల్లాణ. 4.

కన్న విన్న యది కాదు

 • వింత.
 • "ఎన్నుకొన్న లో,కమునను గన్న విన్న యది గా దది కొంత నిజంబు కొంత స్వ,ప్నము నని..." ప్రభా. 122.

కన్న వెట్టు

 • దొంగిలించు.
 • "వన్నె మాటల వలతువా నీవు నా మనసు, కన్న వెట్టంగ గదా కడు బేల నైతి." తాళ్ళ. సం. 3. 281.
 • చూ. కన్న పెట్టు.

కన్నళవి సేయు

 • గొడవ పెట్టు; ఉపేక్షించు.
 • "కన్నళవి సేయక కరుణ మీఱగా." హేమా. పు. 51.