పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/380

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కడ____కడ 354 కడ____కడ

 • 2. పూర్తి యగు.
 • "కడగిన హయమేధమఖము కడచంస్ మికి." భార. ఆర. 3.68.
 • "ఓలిన కడచన నఱువది, నాలుగు విద్యలను నేర్పు నైసర్గిక మై, వాలిన సుకవులకుం గాక." కుమా. 1. 42.
 • నశించు.
 • "విష్ణుమూర్తులు కడచన్న వేళలందు." శివ. 1. 105.

కడచెడు

 • దిక్కుమాలు.
 • "అంత గడచెడి వా రమ్ముని కోప భస్మసాత్కృతతను లై పడిరి." జాహ్నవీ. 2. 82.

కడ చేయు

 • వదలి పెట్టు.
 • "కావున నాసల గడచేసి మరల, దేవలోకమున కేతెంచితిమి." ద్వి. నల. 2. 629.

కడచేరుచు

 • కడతేర్చు.
 • "మము గడచేరుప దగు." భార. ఉద్యో. 4. 155.
 • చూ. కడ తేర్చు.

కడజాతి

 • హీనుడు, అంత్యజుడు; హీనురాలు; .........
 • "ఈ కడజాతినాతి కిహిహీ మహి దేవుడు చిక్కె." పాండు. 3.94.

కడతలు వాచు

 • విసుగెత్తి పోవు.
 • "వీనితో వేగివేగి కడతలు వాచిపోయినవి. ఇంక నాచేత కాదు." వా.

కడతలు వాయించు

 • దండించు. చెంపలు వాయించు వంటిది.
 • "వాడిదగ్గిరికి వెళ్లి యివన్నీ అన్నావంటే కడతలు వాయించి పంపుతాడు. జాగ్రత్త." వా.

కడ తెగు

 • అంత మగు.
 • "కడ తెగక యంత కంతకుం, బొడ వయ్యెను." మైరా. 2. 11.

కడతేఱు

 • గట్టెక్కు; చచ్చు.
 • "అప్పు డాబారి గడతేఱ నగు ప్రయత్న, మెట్లు చింతింపవలయు రాకేందువదన!" శుక. 1. 319.
 • "ఈ కష్టాలనుండీ న న్నెలా ఆ భగవంతుడు కడతేరుస్తాడో ఏమో మరి!? వా.
 • "దీర్ఘ జిహ్వుడు గడ తేఱిపోయె." అచ్చ. సుం. 123.

కడతేర్చు

 • 1. పూర్తి చేయు.
 • "తొడగిన పని చలం బెడపక యతి దుష్క,రం బైన గడరేర్చు ప్రభువులార." భార. విరా. 3. 21.
 • "కడతేర్తు మట్లనే కావింపు మఘము." వర. రా. బా. పు. 41. పంక్తి. 7.
 • 2. చంపు.
 • "దానవు, కపటమ కా దెలిపి వాని కడతేర్చుటయున్." జైమి. 5. 146.

కడ నుంచు

 • వేఱుగా ఉంచు. కడగా పెట్టు అని రాయలసీమలో వాడుక.