పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/379

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కడ_____కడ 353 కడ_____కడ

కడకాల మగు

 • అవసానకాలము సమీపించు.
 • "దైవగతిం గడకాల మైన." ద్వాద. 9.98.

కడకాలు పట్టు

 • పాదాగ్రమును పట్టుకొను.
 • "ఆ విశ్వవిభు వైవ నతడు కోపించి, కడగి హస్తిపకుని కడకాలు బట్టి." ద్విప. మదు. పు. 14.

కడకాళ్ళ ద్రోచు

 • తిరస్కరించు.
 • "అయో! మగనిం గడకాళ్ల ద్రోచి." శుక. 1. 154.
 • చూ. కడకాల దన్ను.

కడ కొత్తు

 • త్రోసి వేయు.
 • "నెన్నడ కడకొత్తు హంస మిథున మ్ములు." చంద్రా. 4. 143.

కడకొఱవి

 • సగము కాలిన కొఱవి. పొయిలో వంట కాగా మిగిలిన కొఱువులపై నీళ్లు చల్లి ప్రక్కకు తోస్తారు. అందుపై వచ్చిన పేరు.
 • "జ్ఞాతులు...నీతిం బాసిన విగతవి,భూతిన్ గడకొఱవు లట్ల పొగ యుదు రధిపా!" భార. ఉద్యో. 2. 275.

కడగంట చూచు

 • కటాక్షించు, క్రీగంటితో చూచు.
 • "నను బ్రీతిం గడకంట జూచి, విజయా ! నా చేత నెబ్భంగి నే, పని యైనం గడతేఱు." ఉ. హరి. 2. 21.

కడగను

 • తీరు, నెఱవేరు, కడముట్టు.
 • "కాంక్షితంబు కడగానక." హర. 4. 14.

కడగట్టు

 • కట్టడ సేయు; ఆజ్ఞాపించు; ఏర్పఱచు.
 • "ఇట్టి కోమలి లతాతరునేచన మాచరింపగా, గరుణ యొకింత లేక కడగట్టె మునీంద్రుడు." శృం. శాకుం. 2. 62.

కడగండ్ల మారి

 • ఎప్పుడూ కష్టాలు అనుభవించేవాడు.

కడ గాంచు

 • పూర్తి యగు. కాశీ. 5. 258.

కడగొట్టు

 • 1. చచ్చు.
 • "గిట్టెన్ బులుల్ సింగముల్, గడగొట్టెన్." సారం. 1. 107.
 • 2. కడపటి.
 • "అందఱకుం గడగొట్టు చెల్లె లై." భాగ. 10. పూ. 1685.
 • "వాడు కడగొట్టు కొడుకు. ఇది కడగొట్టు కూతురు." వా.

కడగోరు

 • గోటికొన.
 • "కాటుక కన్నీరు కడగోర దిద్ది." నవ. 2.

కడచను

 • 1. చచ్చు.
 • "సకలసంశప్తకులు కడచనిరి." భార. శల్య. 1. 9.