పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/375

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కట్టు____కట్టు 349 కట్టు____కట్టు

 • "అదెంత కట్టు చెడినన్ రాకుందురే?" పాణి. 4. 24.
 • చూ. కట్టుతప్పు.

కట్టు చేయు

 • నియతి యేర్పరచు.
 • "ఆ గ్రామంలో ఎవరూ కల్లు గీయకూడదని కట్టు చేసినారు." వా.

కట్టు తప్పు

 • ఈడేరి స్వేచ్ఛగా తిరుగు.
 • "ఇ, ట్లీడేరి కట్టుతప్పిన, చేడియ నికనైన బెండ్లి సేయందగదే?" యయాతి. 3. 100.
 • "కట్టు తప్పిన పిల్ల నింట్లో పెట్టుకొని ఎన్నాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని ఉంటారు?" వా.

కట్టుదిట్టము చేయు

 • తగినఏర్పాట్లు చేయు.
 • "వాడు ఆ పొలం వ్యవహారం అంతా కట్టుదిట్టం చేసి వెళ్లాడు." వా.

కట్టుదిట్టములు

 • కట్టుబాట్లు; అదుపాజ్ఞలు.
 • "ఆ పిల్లలు కట్టుదిట్టాలు లేకుండా పెరిగారు." వా.

కట్టుదొన

 • కొండలో పారు నీరు ఒక చోట నిలిచినప్పుడు కట్టుదొన అంటారు.
 • కన్నడంలో కోనేరునే కట్టు దొణె అంటారు.
 • "తన చరిత్రాంబునకును ముజ్జగమ్ముల, జనుల వీనులు కట్టుదొనలు గాగ." చంద్రా. 5. 14.

కట్టుపకాసి

 • వీరుడు; ధీరుడు; శూరుడు; క్రూరుడు.
 • "కట్టుపకాసి దీర్ఘదృఢకాయుడు తత్ప్రతిహారపాలకుండు." హరి. పూ. 8. 47.
 • నిర్వ. 4. 54.
 • "ద్రుపదుండు వచ్చి యా, కట్టుపకాసు లిద్దఱకు గ్రక్కున నడ్డము సొచ్చి." భార. భీష్మ. 1. 260.
 • "రావుతుల్ గట్టుపకాసు లై నరుని గప్పిరి." భార. శల్య. 1. 7.
 • "కట్టుపకాసు లై గగనాంగణంబున, మందేహు లింతకు మాఱుకొంద్రు." నైష. 8. 13.
 • బీమ. 4. 47.

కట్టుపడు

 • 1. బందీ యగు.
 • "వల్లభు డిట్లు కట్టుపడువార్త చెవింబడ." దశా. 5. 128.
 • 2. ఏమీ చేయలేని స్థితిలో నుండు.
 • "నే నేదో ఆ పెద్దమనిషి మాటకు కట్టుపడి ఉండిపోవలసి వచ్చింది." వా.
 • 3. తక్కు వగు.
 • ".....శూరుడు, భూమీదాతకు బ్రభావమున గట్టువడున్." భీమ. 5. 65.

కట్టుపఱచు

 • ఆటంకపఱచు, అడ్డగించు.
 • "భానుశశిమార్గములు కట్టు పఱచి." శాకుం. 2. 113.
 • రూ. కట్టుపఱచు.