పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/372

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కట్ట____కట్టా 346 కట్టా___కట్టి

 • పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 34.
 • చూ. కట్టలు కట్టుకొని.

కట్టల్క

 • క్రోధము, కోపము.
 • పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 19.
 • రూ. కట్టలుక.

కట్టవియు

 • విరిసిపోవు, ప్రిదిలిపోవు, అవిసిపోవు.
 • "నీ,రాకర మెల్ల గట్టవిసిన ట్లురులంబఱ తెంచుచున్నదో." కుమా. 12. 61.

కట్ట వెడలు

 • అధిక మగు, పొంగి పొరలు.
 • "కట్టవెడలు కన్నీటిచే." వర. రా. సుం. పు. 103. పంక్తి. 6.

కట్టాణి ముత్యాలు

 • మేలుజాతి ముత్యాలు.
 • "కట్టాణిముత్యాల కంఠమాల." భీమ. 1. 116.

కట్టాయము

 • తప్పక [కట్టాయం = తప్పక తమిళం] కడ్డాయం అనే రూంలో తెలుగులోనూ రాయలసీమలో ఉన్నది.
 • "కట్టాయము సేయుచుండుదు." కుమా. 8. 176.
 • చూ. కడ్డాయము.

కట్టాయితపడు

 • సిద్ధపడు.
 • "పట్టుకొని చంప నొంపం, గట్టాయిత పడక." వేం. పంచ. 3. 158.

కట్టాయిత మగు

 • సిద్ధ మగు.
 • "కట్టాయితం బై సురాసురులు బిట్టేచి." హర. 6. 59.
 • రూ. కట్టాయితం బగు.

కట్టాయితము

 • యుద్ధమునకు సన్నద్ధ మైన సైన్యము.
 • "ఆత్మ సంభవుని కట్టాయితము." భాగ. 6. 445.

కట్టావి

 • వేడి ఆవిరి.
 • "ఎసగు కట్టావిక్రియ నావి రెగయ." ఆము. 2. 69. ఆము. 4. 134.

కట్టి కుడుచు

 • చేసినది అనుభవించు.
 • "కట్టిడి నీ కిట్లు కాకుండ నగునె, కట్టి కుడ్వక పోదె కర్మబంధంబు." సారం. 3. 172.

కట్టి కుడుపు

 • తప్పక అనుభవించునట్లు చేయు.
 • "అట్లగా, బఱచినపాటు కట్టి కుడుపణ్ జనునో చనదో విధాతకున్.." కకు. 1. 163.
 • "వల దన్న మాన కరిగెన్, జలమున దనపాలి విధి వెసం గొనిపోవన్, దొలి జన్మంబున జేసిన, కొలయును బుణ్యంబు కట్టి కుడుపక యున్నే?" సారం. 2. 32.
 • "వెన్న దిన్న యట్టి వెకిలితనము, కట్టి కుడిపె నేడు కంజాత నేత్రుని." శ్రీని. 5. 86.