పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/368

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కచ్చు____కచ్ఛ 342 కజా___కట

 • "వేల్పు తేజిం,గచ్చుకొని హసించు వీట గల్గుహయంబుల్." చరు. 1. 30.

కచ్చుపెట్టు

 • పట్టుదల వహించు.
 • "కచ్చు పెట్టి వీనులకు గతలెన్ని విన్నాను అచ్చుతు కీర్తన వినే యందు సరి కాదు." తాళ్ల. సం. 10. 250.

కచ్చుపెట్టు కలుగు

 • బాధ, గాయము, ప్రమాదము కలుగు.
 • "చొచ్చితి నీకు శరణు సుద్దు లింక నేటికి, కచ్చుపె ట్టెవ్వరివల్లా గలిగే దేమీ." తాళ్ల. సం. 6. 176.

కచ్చువిచ్చు

 • పురి వీడిపోవు.
 • "కాలపాశము కచ్చు విచ్చె." రుక్మాం. 2. 48.

కచ్చువెట్టు

 • పగపట్టు. 'కచ్చపట్టినాడు' అనేలాంటి రూపంలో ఈ కచ్చు నేడు కానవస్తుంది.
 • "అగపడి కచ్చు వెట్ట యిత డాడిన మాటలకు." శల్యప. 2. 125.

కచ్చెపోతు

 • జగడగొండి; ఈర్ష్యాళువు.

కచ్ఛశుద్ధి

 • బ్రహ్మచర్యం; వ్యభిచార రాహిత్యం.
 • "వాడు కాస్త కచ్ఛశుద్ధి కలవాడు." వా.

కజాయము

 • నువ్వులూ, బెల్లం కలిపిన పిండి కానీ, కొబ్బరితురుమూ బెల్లం కలిపినపిండి కానీ లోపల పెట్టి పైన గోధుమ రేకు మడిచి అల్లి చేసే పిండి వంట.
 • "కజాయంబు లిం దెన్నే నున్నవి." పాండు. 7. 279.
 • చూ. కజ్జాయము.

కజ్జాకోరు

 • కలహశీలుడు.
 • "వాడు ఒట్టి కజ్జాకోరు. వాడిజోలికి పోవద్దు." వా.

కజ్జాయము

 • కజాయము.
 • "బళిరె కజ్జాయ మయ్యరె పాయసములు." వి. 2. 105.
 • చూ. కజాయము.

కజ్జెకాయ

 • పప్పులపొడి లోన పెట్టి గోధుమరేకుతో అల్లిన ఒక ఫలహారం.
 • "వదలుం జక్కెర కజ్జెకాయలును." రా. మా. 2. 115.

కటకట చేయు

 • కస్తీ చేయు.
 • ఇస్తావా చస్తావా అని నిర్బంధ పెట్టు.
 • "వాడి లెక్క ఫైసలు చేయ మని కటకట చేస్తున్నాడు." వా.