పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/369

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కట____కట 343 కట____కట

కటకటంపడు

 • బాధపడు. శివ. 1. 87.
 • చూ. కటకటపడు.

కటకటంబడు

 • బాధపడు; విచారపడు.
 • "క్రూరకర్ము లగుకొడుకులం గంటినే యని కటకఋఅం బడి." కా. మా. 2. 25.
 • "కటకట బడి యౌడు గఱచి హుమ్మనుచు, దటము దాటించి చిందఱ రేగినట్లు." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 1061-62.
 • చూ. కటకటంపడు.

కటకటపడు

 • బాధపడు, కలతపడు.
 • "వెతలం గటకటపడి." రసిక. 4. 9.
 • "కటకట పడ దొడగె నపుడు కరము సెమర్చెన్." హర. 7. 76.

కటకట మని

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కటకట మని పండ్లు కొఱికి కసరు విసరుటే." శ్రవ. 3. 86.

కటకటాలు

 • ఇనుప ఊచలతో అడ్డుగా వేసిన ఆవరణము.
 • "కటకటాల వెనుక కూర్చుని వీథిలో పొయ్యేవారిని పిలవడం వాడి అలవాటు." వా.
 • ఈపదమే జైళ్లలో ఉన్న కటకటా లన్న విశేషార్థాన్ని పురస్కరించుకొని బందిఖానాకూ, నిర్బంధానికీ సూచక మైనది.
 • "వాడు కటకటాల వెనుక ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మన కేం చేయగలడు? వాడు విడుద లయింతరువాత మాట చూతాం!" వా.

కటకాముఖము

 • బాణమును లాగునప్పటి ఒక విధ మైనహస్తముద్ర.
 • "క్రమ్మఱ బలాశకటకాముఖమున గీర చలిత శాఖాస్ఫుటాశోక శరము గూర్చె." ఆ. ము. 5. 141.

కటపయాది సంఖ్య

 • అక్షరమాలలోని క, ట, ప, యాది అక్షరములను సంఖ్యలకు మారుగా ఉపయోగించు పద్ధతి. బ్రౌను.

కటపుటలు

 • అదరి పాటులు; విఱగ బాటులు. జం.
 • "అతం డక్కటపుటలు మాన్పె." కకు. 2. 104.

కట పెట

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కటపెట తొటతొట రాలెడు, పొటపొట చినుకుల ధరిత్రి పొడ నట్టు వడం." వైజ. 2. 146.

కట పెటగా ఉండు

 • చిక్కుగా, ఇబ్బందిగా ఉండు.
 • "వచ్చేడబ్బు చాలక వాడిపరిస్థితి చాల కటపెటగా ఉంది." వా.