పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/361

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కండ____కండ్ల 335 కండ్ల____కండ్లు

కండ లురలు

 • శరీరమునుండి కండ లూడి పడు.
 • "కండలురులగ గడుదుల జెండె నొకడు." శుక. 1. 263.

కండెవట్టు

 • ఇలుకుపట్టు; వంచ వీలు కానిదగు.
 • "బాహానాళంబు కండె వట్టిన." సాంబో. 3. 128.

కండవడము

 • కాండపటము, తెర. కనపడకుండా కట్టునది.
 • "బెదరుచు నంతరంగమున భీతికి గండవడంబు సుట్టి పల్కెదు..." కుమా. 4. 58.
 • "ననిచిన కల్పవల్లి మదనాగ గతిన్ నడపాడ జొచ్చెనో, యన జనుదెంచె గండవడ మల్లన వెల్వడి బాలికాలితో, ఘనపటలంబు వెల్వడువికాసితతారక సంభృ తేందులే, ఖనయము గ్రేణి సేయుదు నగప్రియనందన చెన్ను వింత గాన్." కుమా. 9. 20.

కండోలవీణ

 • చండాలవల్లకి. ఒక రక మైనవీణ.

కండ్ల కావరం

 • పొగరు.
 • "వాడికి కండ్లకావరం ఎక్కు వయింది. కనిపించినపిల్ల నంతా కన్ను గీటుతున్నా డట." వా.

కండ్ల కు కట్టినట్టు

 • 1. ప్రస్ఫుటంగా.
 • "తిరుపతిజాతరలో తెల్లవారుజాము న్నే గంగమ్మను తీస్తారు. మైలు దూరం నుంచి చూచినా కండ్లకు కట్టినట్టు కనబడుతుంది." వా.
 • "వెయ్యి మందిలో ఉన్నా వాడూ, వాడి వేషం కండ్లకు కట్టినట్టు కనిపిస్తాడు." వా.
 • 2. మఱచిపోకుండా.
 • "ఆనాటి సంబరం ఇంకా కండ్లకు కట్టినట్టుగా ఉంది." వా.

కండ్ల కు పొర లడ్డు వచ్చు

 • 1. కొ వ్వెక్కు.
 • "వాడికి కండ్లకు పొర లడ్డం వచ్చాయి." వా.
 • 2. ఒక రోగము వచ్చు.
 • "ముసలితనం వచ్చేసరికి వాని కండ్లకు పొర లడ్డం వచ్చాయి." వా.

కండ్లు తెరచు

 • ప్రపంచజ్ఞానం కొద్దిగా తెలియు; జ్ఞానోదయ మగు.
 • "వాడు మొన్న పుట్టి నిన్న కండ్లు తెరిచాడు. నన్నేదో తప్పు పట్ట బోతాడు." వా.
 • "వా డిప్పుడిప్పుడే కండ్లు తెరుస్తున్నాడు." వా.

కండ్లు తెరవని

 • వయసు చాలని, అనుభవము లేని.
 • "వాడు కండ్లు తెరవనివాడు. వాణ్ణి కట్టుకొని మన మేం చెయ్యగలం?" వా.

కండ్లు తేలవేయు

 • ఏమీ చేయ లే నన్నట్లు సూచించు, తెలివి తప్పిపోవు.