పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/354

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కంట____కంట 328 కంట____కంటి

కంటపడిన...

 • కనిపించిన ప్రతిదానికీ, ప్రతి వానికీ అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఆత్మజాత నొసంగు డనుచు దేవుం డని, యేకంట బడురాతి కెల్ల మ్రొక్కె." కువల. 3. 65.
 • "కంటపడినవాణ్ణల్లా పలకరిస్తూ ఉంటే మన మీ రోజు ఇల్లు చేరుకున్న ట్లే." వా.

కంటపడు

 • 1. కనపడు.
 • "వా డీమధ్య నాకు కంటపడ్డం అపురూప మై పోయింది." వా.
 • 2. కంటి కాను.
 • "వాడికి నీవూ నేనూ యిప్పుడు కంట పడతామా?" వా.

కంట పిడుక బ్రాము

 • మోసగించు, కంట దుమ్ము కొట్టు.
 • "నేటిరాత్రి, కంట బిడుక బ్రామిగర్వంబు గిర్వంబు, నుడుప నైతినేని నొట్టు వెట్టు." దశా. 6. 69. దశ. 6. 54.
 • చూ. కంటిలో దుమ్ము కొట్టు.

కంట పిడకలు గట్టు

 • నానాబాధలు పెట్టు. మోసగించు.
 • "అచ్చుగా దీర్తు మీయ ప్పని కొన్ని, యచ్చిక బుచ్చిక లాడి పత్రములు, గెంటక యిచ్చి యాక్రియ నూఱు వేలు, కంట బిడ్కలు గట్టి కైకొని పిదప." గౌర. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 638.
 • చూ. కంట పిడుక బ్రాము.

కంట వత్తిడుకొని

 • మిక్కిలు శ్రద్ధగా
 • "కంట వత్తిడుకొని సైరిక ప్రభుండు." పాండు. 3. 56.
 • చూ. కంటను వత్తి పెట్టుకొని.

కంటస పడు

 • కోపపడు. కుమారీ. శత. 38.

కంటసరి

 • మెడలో వేసుకునే ఆభరణము. కంటెసరి అని నేటివాడుక.

కంటికసవు

 • కంటిలోని నలుసు మెఱమెఱ లాడుతూ బాధ కలిగిస్తుంది. అట్లే అనుక్షణబాధాకరుడు, భయంకరుడు అనుట.
 • "బ్రహ్మవాదుల కంటికసవు." పండితా. ప్రథ. వాద. పుట. 511.
 • చూ. రొమ్ముగూటము.

కంటి కాగు

 • కంటి కానూ తగుపాటి మనిషిగా కానవచ్చు.
 • "ఈమాత్రం ఆమాత్రం మనిషి వాడి కంటి కాగేట్టు లేడు." వా.
 • చూ. కంటి కాను.

కంటి కాను

 • ప్రియ మగు. తగినంత గొప్పగా కనబడు.