పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/353

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కంచు___కంట 327 కంట____కంట

కంచుమించుగ

 • చెల్లాచెదరుగా.
 • "కంచుమించుగ నడవి మెకముల గదుము నివిగో బలు సివంగులు." శుక. 1. 222.
 • "కంచుమించుగ ధరణి గ్రక్కదల." సా. 1. 83.

కంచురాయి

 • శబ్దించే ఒకవిధ మైనరాయి. బ్రౌను.

కంచెకోట

 • కంచెగా కట్టినకోట; హద్దు; రక్షకము.
 • చూ. కంచెగోడ.

కంచెగోడ

 • చూ. కంచెకోట.

కంజాయింపుగా

 • మంచి వసతిగా. అన్నీ అమరి ఉన్న వనుట.
 • "వారి యిల్లు మంచి కంజాయింపుగా ఉన్నది." వావిళ్ళ.

కంటక మగు

 • సరిపడని దగు, విరుద్ధ మగు.
 • "ఇంట భుజించితిం గడగి యింటికి జేటు బొనర్చితిం దుదిం, గంటక మైతి నీమదికి గాసి ఘటించితి..." త్రిశంకుస్వర్గం. అం. 7. 82 పే.
 • "నేనంటే వాడికి కంటక మయి పోయింది. ఎందుకో మఱి?" వా.

కంటక మాడు

 • పరుషము లాడు.
 • "అఱిమినను జివురునకు నగునె కంటక మాడ." మను. 3. 84.

కంటకములు పల్కు

 • మనసు నొచ్చునట్లు మాట్లాడు, దూషించు.
 • "కంటకంబులు పల్కు గా కేమి దీన." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 200.

కంటకురాలు

 • క్రూరురాలు. కంటకము వంటిది.
 • "ఆ, కంటకురాలు పల్కిన వికారపు మాటలు." నిరంకు. 3. 3.

కంట తడి బెట్టు

 • దు:ఖించు.
 • "వాళ్ల యింటాయనను తలచుకొని తలచుకొని ఆవిడ కంట తడిబెట్టు కొంటుంది." వా.
 • రూ. కంట తడివెట్టు.

కంటద్దాలు

 • సులోచనాలు.
 • "కంటాద్దా లుంటేనే గానీ అత నో అక్షరం చదవ లేడు." వా.

కంటను వత్తి పెట్టుకొని

 • అతిశ్రద్ధగా, ఎల్ల వేళల.
 • "బ్రహ్మ మిత్రుండు శి,ష్యులకున్ గంటను వత్తి బెట్టుకొని యాయుర్వేద మోరంత ప్రొ,ద్దుల జెప్పన్ వినుచుండి." మను. 5. 7.
 • కనులు మూతలు పడు నేమో యని వత్తులు వేసికొని యనుట. వాడుకలో నేటికీ ఉన్నది.
 • "కంట వత్తి పెట్టుకొని ఆమె ఆ రోగికి సేవ చేసింది." వా.
 • చూ. కంట వత్తిడుకొని.