పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/266

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఎంగి____ఎంగి 240 ఎంఘి____ఎంగి

దాకా అడ్రెసుల్లో ఇలానే వ్రాసేవారు.

 • "యమ్మారార్వైగారికి." పాణి. 6. 97.

ఎంగిలాకులు నాకు

 • నీచమునకు పాల్పడు.
 • "వాడు ఒట్టి ఎంగిలాకులు నాకేవాడు." వా.

ఎంగిలించు

 • ఎంగిలి చేయు.
 • "మొన లావులించి వాసన సల్ల బసి గొని, లేదేటిగము లెంగిలింపకుండ." కుమా. 3. 108.
 • "వాడు అన్నం ఎంగిలి చేసినాడు." వా.

ఎంగిలి కాశించు

 • ఉచ్ఛిష్టమునకు ఆశించు, నీచ కార్యమునకు పాల్పడు.
 • "నీ విట్లా ఎంగిలి కాశిస్తా వని అనుకోలేదు." వా.

ఎంగిలికూటి కాశించు

 • పరస్త్రీ కాశించు అనుపట్ల కూడ ఉపయోగిస్తారు.
 • చూ. ఎంగిలి కాశించు.

ఎంగిలి గావించు

 • ఎంగిలి చేయు. స్త్రీ విషయంలో అయినప్పుడు పరస్త్రీని కవయు అని అర్థము.
 • "అనంగ క్రీడా సంగతి నెంగిలి గావించె." నిర్వ. 6. 74.

ఎంగిలి గుడుచు

 • నీచపుతిండి తిను.

ఎంగిలిచేత కాకి వ్రేయనివాడు

 • అతిలుబ్ధుడు. ఎంగిలిచేతితో కాకిని అదిలిస్తే ఆ మెతుకు ఎక్కడకింద రాలి అది తింటుందో అని భయపడే వాడు అనుట.
 • "కసరి యెంగిలిచేత గాకి వ్రేయని వాడు, సత తాన్న దాన ప్రశస్తుడయ్యె." పాండు. 4. 210.

ఎంగిలిచేయి విసరని

 • అతిలోభి యైన.
 • "వాడు ఎంగిలిచేత్తో విసరేవాడు కాదు." వా.

ఎంగిలి చేయు

 • చూ. ఎంగిలించు.

ఎంగిలిపడు

 • కొద్దిగా భోజనము చేయు. నాలుగుమెతుకులు తిను.
 • "నా కేం ఒంట్లో బాగు లేదు. కాస్త ఎంగిలిపడి లేచాను." వా.

ఎంగిలిమంగలం

 • అనాచారభరిత మనుట.
 • "వా ళ్లిల్లు అంతా ఎంగిలిమంగలంగా ఉంది." వా.

ఎంగిలిమందు

 • తేనె. భస్మాదులు తేనెతో రంగరించి నాకించడం అలవాటు. అందుకై యేర్పడినది.

ఎంగిలిమాట

 • ఎవరో అన్న మాట. మాటా. 26.