పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇంక_____ఇంగి 135 ఇంగి_____ఇంచు

ఇంక నా చేత గాదు

 • ఇకమీద నాకసాధ్య మనుట.
 • "నా చేత నింక గా దిది యోచెలువుడ యనగ." కళా. 1. 201.
 • "ఇంతదాకా ఏదో చేస్తూ వచ్చాను గాని యింక నాచేత కాదు." వా.

ఇంకబాఱు

 • ఇంకిపోవు.
 • "పారావారమ్ము లింక బాఱిన." భాగ. 8. 595.

ఇం కేమి?....

 • ఇం కెక్కడ?
 • ఇక అది అసంభవ మనుట.
 • "సాయంత్ర మయింది. వా డిం కేం వస్తాడు?" వా.
 • "మబ్బు పట్టింది. ఇం కేం వెడతాం." వా.
 • "కరువు వచ్చింది. ఇంకేం నిభాయిస్తాం?" వా.
 • చూ. ఇంక ఎక్కడ?

ఇం కేమైన ఉందా?

 • చాలా ప్రమాద మనుపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • "వీడు నోటికి వచ్చినట్లు వాగుతున్నాడే? ఇది ఆయనకే తెలుస్తుందనుకో. ఇం కేమైనా ఉందా?" వా.

ఇంగితజ్ఞుడు

 • ఎదిరి మనసు నెఱుగగల వాడు.
 • "వాడు ఏమైనా ఇంగితజ్ఞుడు. మన వాడికే ఇంగితజ్ఞానం లేదు. వా.

ఇంగిలాయ

 • శుంఠ, తిట్టు.
 • "ఇంగిలాయలు కొంటె కోణంగులైన." ప్రభా. నాట. 5.

ఇంగిలాయి

 • చేపలలో ఒక భేదము.

ఇంగువకట్టిన గుడ్డ

 • ఏమీ లేక పోయినా వెనుక బాగా బతికినవారిలో ఎంతో కొంత ఔదార్యం, ఉత్తమత ఉంటుందని అనేపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • ఇప్పు డందులో ఇంగువ లేక పోయినా, యింగువ కట్టినగుడ్డ కా వాసన ఉంటుం దనుటపై యేర్పడినపలుకుబడి.
 • "వాళ్ళ సంసారం ఎంత చితికిపోయినా యిప్పటికీ అతిథూ అభ్యాగతీ అంటూ వస్తే పొమ్మనరు. ఎం తైనా ఇంగువ కట్టినగుడ్డ వాళ్ళకుటుంబం." వా.

ఇంచి మంచి పెట్టు

 • అవీ యివీ యిచ్చు (మంచి చేసుకొను)
 • ఇంచిమంచి-ఒక తినుబండము అని వావిళ్ల.
 • "దాసితోడ మాలిమి యొనర్చుకొని యించిమంచి పెట్టి." శుక. 3. 295.

ఇంచుకంత

 • కొంచెము.
 • "ఇంచుకంత నిక్కిన." ఆము. 5. 116.

ఇంచుక వడి

 • కొంచెము సేపు.