పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇంచు____ఇంట 136 ఇంట____ఇంట

ఇంచుటలుక

 • ప్రణయకలహము. కవిక. 1. 21.

ఇంచుమించుగా

 • రమారమిగా, కొంచెము హెచ్చుతక్కువగా.
 • "వానికి ఇంచుమించుగా పదేళ్లు ఉంటాయి." వా.
 • "ఆవూరికీ యీవూరికీ యించుమించుగా పదిమైళ్లదూరం ఉంటుంది." వా.

ఇంచుమించు లాడు

 • హెచ్చు తక్కువగా మాట్లాడు. లక్షణయా తిరస్కరించు.
 • "ఇంచుమించు లాడు నించుమించు." విజయ. 1. 36.

ఇంచులాడి

 • కులుకులాడి.
 • "ఏమి కన్నీరు నించెదే ఇంచులాడి." కాశీ. ద. 2. 66.

ఇంట దయ్యమువలె నుండగ

 • ఇంత మనిషిని ఇంట ఎదుట ఉండగా నాకన్నే కప్పి ఇంత పని చేస్తావా? - అన్న భావంలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఇయ్యెడ గలిగిన రోవెల, యియ్యక నా కెఱుక లేక యి~తు నే నింటం, దయ్యమువలె నుండగ మా, తొయ్యలితో....." శుక. 3. 35.
 • "దయ్యంలాగ అత్త యింట్లో ఉంటే దానిష్టంగా అది చేస్తున్నది." వా.
 • "దయ్యంలాగ నే నింట్లో ఉన్నాను గదా. నాతో ఒక మాట అనవద్దా." వా.

ఇంట గుడిచి యింటి వాసాలు లెక్కించు

 • ఉపకారికే అపకారము చేయు.
 • ఒకకథపై వచ్చినపలుకుబడి. ఎవరో ఒకణ్ణి ఆదరించి అన్నం పెట్టి యింటిలో ఉంచుకోగా, వాడా యిల్లు నాదే అన్నా డట. దానికి సాక్ష్యం యేమి టంటే యీ యింట్లో ఎన్ని వాసా లున్నాయో నాకు తెలుసు అన్నా డట.
 • "రాక రాక వచ్చె రాజు శిష్యుడు నని, గారవింప సపరివారు డగుచు, నింట దిని గణించె నింటివాసము లిట్టు, లేటి శిష్యు లింక నేటి గురులు?"
 • త్రిశంకుస్వర్గం. అం. 2. పే. 15.

ఇంట నెన్నడు లేని

 • వంశములో లేని.
 • "ఇంట నెన్నడు లేని యీ హీనవిద్య, యెన్న డభ్యాస మాయెరా కన్న తండ్రి!" నిరం. 2.83.
 • "ఇలాంటిది మాయింట్లో ఎన్నడూ లేదు.:
 • చూ. ఇంటా వంటా లేదు.

ఇంట పొయి రాజదు

 • తిండికి లేదు, ఉండి పొయ్యి రాజితేనే గదా తిండి.
 • "దినదినము ననక యే వన, మున కేగక యున్న నింట బ్రొయి రాజదు గా." శుక. 3. 251.