పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

XXXy శ్రీగురుభ్యోనమః హరిఃఓమ్. ఈ కృతిలో ప్రయుక్తమైన సంకేతాల వివరణం. ఆగ్నేయ ప్రశ్నో - ప్రశ్నోపనిషత్తు ఆగ్నే }= అగ్నే యపురాణం ప్రస = ప్రసన్న రాఘవం అహో = అహోబిలపండితీయం ప్రతాప = ప్రతాపరుద్రీయం ఉత్తర = ఉత్తరరామచరిత్రం హిణి = పాణినీయం ఋ.మ,సూ.ఋ = ఋగ్వేదం, బసవ = బసవపురాణం మండలం, సూక్తం, ఋక్కు బ్రహ్మ 1బహ్మసూత్రం ఐతరే = ఐతరేయోపనిషత్తు బ్ర.సూ ] కాదం = కాదంబరి బ్ర.భ = బ్రహ్మసూత్ర భాష్యం కవికర్ణ = కవికర్ణరసాయనం బిల : బిల్లణీయం కాశీ = కాశీఖండం భర్త కావ్య = కావ్యప్రకాశం భ.త్రి = భరృతహరి త్రిశతి కా.ప్ర.వ్యా = కావ్యప్రకాశవ్యాఖ్య కా.త = కాలజ్ఞానతత్వాలు భగవ = భగవద్గీత కావ్యమీ = కావ్యమీమాంస భ.నా = భరతనాట్యశాస్త్రం కా,ద = కొవ్యాదర్శం భజగో : భజగోవిందస్తోత్రం కాసూ.వృ = కావ్యాలంకార భట్టి = భట్టికావ్యం | సూత్ర వృత్తి భా.ల నను యభారతం, ఆదిపర్వం కిరా = కిరాతార్జునీయం కుమా = కుమారసంభవం భా.తి.వి = తిక్కనభారతం కేయూర = కేయూరబాహు చరిత్రం | విరాటపర్వం గౌపా = గౌడపాదభాష్యం భామీనీ = భామినీవిలాసం చంద్రరేఖా = చంద్రరేఖాపరిణయం మను = మనుస్మృతి చో = చోటువు మహాభా = మహాభారతం ఛాందో - చాందోగ్యోపనిషత్తు మహాభా.ఆ = మహాభారతం ఉ.భా = తిక్కనభారతం | ఆదిపర్వం కైత్తి = తైత్తిరీయోపనిషత్తు మధురా.. తైత్తి.భృ - తైత్తిరీయోపనిషత్తు మధు : మధురావిజయం భృగువల్లి మ = మనుచరిత్ర దశ = దశరూపకం మహా = మహాభాష్యం ధ్వన్యా = ధ్వస్యాలోకం ధ్వ.లో = ద్వన్యాలోకలోచనం న.భా మాలతీ = మాలతీమాధవం ముద్రా - ముద్రారాక్షసం నైష = నైషధర మేము = మేఘసందేశం మా

మాఘకావ్యం

మామ = మాఘకావ్యం భా.నన్నయ = నన్నయ భారతం