పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

154

మీఁగడ తఱకలు

ఈ విషయమునే నారాయణతీర్ణులవా రిట్లు ప్రస్తుతించిరి.

                భైరవి-ఆది
రామకృష్ణగోవిందేతి నామసంప్రయోగే
కామ మిహ స్నాతవ్యం సర్వోత్తమప్రయాగే
రామనామగంగాసమ్మిళితకృష్ణనామ
యామునే గోవిందనామసరస్వతీ ప్రథితే
యోగిమానసపరమహంసకులకలితే
వాగీశవిష్ణురుద్రాదివాగ్లహరీలలితే
స్నానసంధ్యాజపహోమతర్పణా నపేక్షితే
హానివృద్ధ్యాదిరహితాఖండసుఖఫలదే
యాగయోగరాజభోగత్యాగసంబంధం వినా
భక్తివిరక్తివిజ్ఞానద్వారాముక్తిఫలదే
సర్వపాపౌఘతిమిరదండసూర్యమండలే
సాధునారాయణతీర్థతీర్ధరాజవిమలే

యోగప్రభేద మగునాదోపాసనమహిమను త్యాగరాజుగా రిట్లు వర్ణించిరి.

          బ్యాగడ -దేశాది
నాదోపాసనచే శంకర
నారాయణవిధులు వెలసిరి యోమనసా ||నా||
వేదోద్ధరులు వేదాతీతులు
విశ్వ మెల్ల నిండియుండేవారలు ||నాII

మంత్రాత్ములు యంత్రతంత్రాత్మలు మటి మ
న్వంత్రము లెన్నో గలవారలు
తంత్రీలయస్వర గానవిలోలురు
త్యాగరాజవంద్యులు స్వతంత్రులు ||నా||

లయవియోగములలో నాదానుసంధానమే యుత్తమోత్తమ మైన దని యోగీశ్వరుఁ డైనగోరక్షనాథుఁ డిట్లు ప్రశంసించినాఁడు.