పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

హృదయము

గాంధి

231

కడపల్ దాఁటని కోమలుల్ విజయశంఖంబెత్తి పూరించి న
ల్గడ సత్యాగ్రహమంత్రబోధనలు సల్పంజల్ప, గ్రామీణులున్
నడుముల్‌గట్టి స్వదేశ సేవలకుఁబూనన్, జైళ్ళునిండార నె
క్కడఁనూహించితివీమహోద్యమమమోఘశ్రేయమున్ గాంధిజీ

మొనలో మేటిఫిరంగిదెబ్బలకు రొమ్ము , సాఁపి పోరాడఁగం
జను నాంగ్లేయుల వజ్రముష్టియుతమౌసామ్రాజ్యగర్వంబు, త
ర్జన, ధిక్కారము, నీదు నాత్మబలమున్ రాకొట్టి డీకొట్టి పొం
దెనుగండూతి చికిత్స, ప్రాకృతులకున్ దివ్యప్రభల్ లొంగునే!

అరకట్టుపుట్టంపు నిఱుపేదవయ్యును
          సమ్రాట్టుతో సరి సమతగనుట;
మఱునాఁటి కర్చుకై చిఱుపై సయును లేక
          కోటిరూప్యంబులఁ గూర్పఁగనుట;
శమదమక్షమ నిత్యశాంతికి నెలవయ్యు
          సత్యాగ్రహంబును సల్పుచుంట;
కంటికిం దాళని కాయంబుగల్గియు
          దేశ దేశంబులఁ దేజరిలుట;