పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/251

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

228

కవికోకిల గ్రంథావళి

[భగ్న

వలికిం జెమ్మలువోయి కుత్తుక మెదల్పన్ లేక లేయెండ రా
కలకున్ ఱెక్కలువిచ్చి యార్చు ఖగసంఘాతంబుప్రాభాత మం
జులగీతల్ వినిపింప నోపవు; హిమాంశుడయ్యె సూర్యుండు; ప్రా
చి లవంబేనియుఁ జిత్రకారునకు సంసేవ్యంబు గా దిప్పుడున్ .

ఇనకరతాప చండిమము హెచ్చుకొలందిని మంచుకోఁత కో
యను వరిమళ్ళకుం బఱచు హాలికపాళి సువర్ణరోచులన్.
మునిఁగి యథార్థరూప పరిపూర్ణత నొందిరి; తద్వసుంధరా
తనయ లవిత్రపూజ సరిదాఁకునె విగ్రహపూజ లెన్నియేన్ .

నా కిటికీకి నేరుగఁ గనంబడి రిద్దఱు యౌవనంపు లేఁ
బాకపుఁ దీపులన్ మెఱుఁగువాఱిన యాలుమగల్ ; నెలంతయుం
బోక సగంబుగం గొఱికి ముందుగ భర్తకుఁబెట్టె; నాతఁడున్
ఆకుఁ బొగాకుఁ ద్రుంచుకొని యాలిపయంటనుగట్టె శేషమున్

పెండ్లిక్రొత్తదనము వీడని దాంపత్య
లజ్జ, యళుకువారు లాలనంబు,
మొదటి ప్రేమ దుడుకుపోకల మురిపెంబు
వారి చేఁతలం దవార్య మయ్యె.