పుట:Kavijeevithamulu.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
25
వేములవాడ భీమకవి

సౌమ్యాత్రయసమాయోగే రాజపూజా ధనాగమః, సౌఖ్యంచ ప్రయత్నం చైవ చూతవృక్షప్రదర్శనాత్. 28. సౌమ్యజీవకుజేషు స్యా ద్రాజ్యలాభో ధనాగమః, శ్రీలాభ స్యా త్సమాయోగే రక్తాంబరనిదర్శనాత్. 29. సౌమ్యశుకేంద్రుసంయోగే ఆరోగ్యం ధనసంపదః, గమనే సుఖ మాప్నోతి కేతక్యాశ్చ ప్రదర్శనాత్. 30. సౌమ్యార్కిభానుసంయోగే ధనోత్సాహవివర్ధనం, సర్వోత్సాహో మనుష్యాణాం బృందావననిదర్శనాత్. 31. బుధో రాహుశ్చ రాహుశ్చ సహసా సర్వసంపదః, స్వస్థానే కార్యసంపత్తి రైరావతనిదర్శనాత్. 32. గురుభానుశ్చ శుక్రశ్చ యాత్రాయాం నిష్ఫలం భవేత్, మిత్త్రస్యాత్మవిరోధశ్చ శూన్యవాపీప్రదర్శనాత్. 33. గురుచంద్రసురేజ్యాశ్చ మహ ద్దుఃఖ మవాప్ను యాత్, ఆత్మార్థం బంధువిద్వేషో భిన్న పత్త్రప్రదర్శనాత్. 34. గురుభౌమబుధేషు స్యా న్నష్ట ద్రవ్యాగమో భవేత్, రాజ్యలాభో మహోత్సాహో దర్పణస్య ప్రదర్శనాత్. 35. గురుసౌమ్యా రసంయోగే ఈప్సితస్య సమాగమః, అతిస్నేహశ్చ సౌఖ్యంచ నవరత్న ప్రదర్శనాత్. 36. గురుద్వయేందుసంయోగే గోత్రబంధువిరోధకృత్, కార్యనాశ శ్చ జాయంతే వసుదేవప్రదర్శనాత్. 37. గురుభార్గవభానుశ్చ విద్యాలాభశ్చ సర్వదా, గురుప్రతిష్ఠా సంపత్తి ర్దేవేంద్రస్య ప్రదర్శనాత్. 38. వాగీశ మందరా హూణా ముదయో రాజ్యసంపదః, మిత్త్రలాభో నృపా త్పూజా కుమారస్వామిదర్శనాత్. 39. జీవాహిమందసంయోగే శత్రుక్షయ మధాగమః, అర్థలాభో భవే త్సౌఖ్యం ఐరావత్యాః ప్రదర్శనాత్. 40. శుక్రభానుశ్చ జీవశ్చ పుత్త్రలాభో ధనాగమః, పుత్త్రసౌఖ్యంచ భాగ్యంచ దావాదిప్రియదర్శనాత్. 41. శుక్ర సౌమ్యబుధేషు స్యా శ్ఛత్రునాశో ధనాగమః, జనాశ్వధనసంపత్తి ర్దీర్ఘజస్య ప్రదర్శనాత్. 42. శుక్రభానుకుజేషు స్యా త్పుత్రలాభో ధనాగమః, స్థానే స్థా నేషు పూజ్యంతే పుష్పవృక్షేప్రదర్శనాత్. 43. కావ్య సౌమ్యేందుసంయోగే రాజకీర్తి ర్ధనాగమః, కార్యసిద్ధిశ్చ విజ్ఞేయా పూర్ణ కుంభప్రదర్శనాత్. 44. కావ్యజీవార్క సంయోగే సర్వకార్యంచ సిధ్యతి, భవేత్సుఖం చ కీర్తించ పూర్ణకుంభప్రదర్శనాత్. 45. శుక్రద్వయభుజంగాశ్చ జన్మపీడాపరాభవః, విదేశగమనేచింతా ఊషరస్య ప్రదర్శనాత్. 46. శుక్రార్కి మందసంయోగే అప్సుతే రాజసంపదః, యాత్రాయా మర్థలాభ స్స్యాల్లతా వల్లీ ప్రదర్శనాత్. 47. శుక్ర రాహుసితై ర్యుక్తే నృపపీడా రణే తథా, చిత్తనాశశ్చ భీతిశ్చ చంద్రికాయాశ్చ దర్శనాత్. 48. యది మందార్క సౌమ్యాశ్చ శత్రుపీడా పరాభవః, దేశే సర్వార్థహానిశ్చ శఫలీశత్రుదర్శనాత్. 49. మందేందుభూమిజాయోగే యేన కేనచ యస్యవా, పుత్త్రలాభో యశశ్చైవ సోడశోపరిదర్శనాత్. 50. మందమంగళచంద్రాశ్చ రాజపూజా ధనాగమః, భవేచ్చ మహతీ లక్ష్మీ స్స్వర్ణ కుంభప్రదర్శనాత్. 51. భవే న్మందజ్ఞ సూర్యేషు వి