పుట:Kavijeevithamulu.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
14
కవి జీవితములుపుది. అందు విశేషించి యీకవిచే రచియింపఁబడినచాటుధా రాపద్యములున్న యవి. అప్పటివార లందఱును దీనింబట్టియే కవిత్వము చెప్పినట్లు ప్రాచీనగ్రంథంబులంబట్టి చెప్పఁదగియున్నది. అందులో యతులం జెప్పి యొకపద్యంబు చెప్పెను. ఆపద్యమును జూచిన నతనికిం గవిత్వమం దున్న ప్రజ్ఞ విదితం బగును. అది యెట్లన్నను :-

సీ. అబ్జగర్భశివస్వరాఢ్యపూజ్యపదాబ్జ, కమలాక్ష మౌనివర్గప్రసన్న
   వైభవాఖండదేవాదిదేవకృపాబ్ధి, యఖిలదిక్పాలకప్రాదినిలయ
   సుతపుణ్యహాస బిందుయుతాననాంభోజ, యతిదయాప్లుతనిజాత్మా మహాత్మ
   స్వచ్ఛపౌరుషకీర్తిసంయుక్తాసంచార, మహిమ నెక్కటి యైనమాన్యచరిత

గీ. పోల్ప నీపోలికకు దైవములును గలరె, సరసమతిపాత్ర భక్తరంజనచరిత్ర
   ప్రాసనిర్భిన్న చండతరాసురేంద్ర, యలఘుయతిగణ్య రఘురామ యథుపి రామ.

ఇందు వళి నామంబులును వాని కుదాహరణంబులు జెప్పుచు నీశ్వరుని సన్ను తించిన ట్లున్నది. ఆహహా! చూడుఁడు ఈకవిప్రజ్ఞావిశేషంబులు? ఇట్టికవింగూర్చి యప్పకవి కొన్ని తప్పుడుమాటలు తనగ్రంథంబులో నతికించిన వాఁడు. వానిం జూచినవారు భీమకవిప్రజ్ఞావిశేషంబు లెఱింగిన యనంతరమున నప్పకవి నపహసింపక మానరు. ఈకవిశిఖామణి కవిత్వములోనివి కొన్ని పద్యంబు లిచ్చోటను వివరింతము.

చ. హరుఁ డధికుండు వింటికిఁ బురాఁతకుకంటెఁ గిరీటి మేటి శం
   కరపురుహూతనందనులకంటెను రాముఁడు నేర్చు నిందు శే
   ఖరకపికేతుభార్గవులకంటెఁ గుమారుఁడు మీఱు నంబికా
   వరనరజామదగ్న్యశిఖివాహుల కెక్కుడు రాఘవుం డిలన్

ఉ. వారక వారకామినులవార్తలు చారుకుచోపగూహముల్
    కోరక కోరశోల్ల సితకుంజములున్ జిగురాకుపానుపుల్
    చేరక చారుకేరళకళింగకుళింగనరేంద్రమందిర
    ద్వారవిహారు లై చెలువు లందక నందకపాణిఁ గొల్వరో.

వేములవాడ భీమకవి కాలనిర్ణ యాదికము.

ఈకవికాలము మన మిదివఱకుఁ దత్కాలీనులను జెప్పుటచేత నొక విధముగా నుడివినారము. అప్పకవీయములోఁ గూడ నితఁడు నన్నయ