పుట:Kavijeevithamulu.pdf/247

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
241
తెనాలి రామకృష్ణకవి.

      నుతిహాసన్న ఖరప్రసారితపదాణ్ణీరుడ్జగంగాసవా
      ప్రతిమాళీశక పర్దమండలవటుబ్రహ్మన్ స్తుమ స్త్వా మనున్. 5

శా. అజిప్రౌఢిమదుర్జయార్జునగళోదగ్రాసృగాస్వాదన
     వ్యాజాపోశనభాక్తదస్వపహృతిప్రాణాహుతిప్రస్ఫుర
     ద్రాజాళీనిఘసావసానవిఘసప్రాయేందుఫేలాయితా
     బ్రాజాధ్యక్షకుఠారధారిభృగురాడ్బ్రహ్మన్ స్తుమ స్త్వా మనున్. 6

శా. చాపచ్ఛాత్రనిషంగభంగకుపితక్ష్మా భృద్ధనుఃపంచవ
     క్త్రీపంచాళికదృఙ్ని యోక్తృహుతభుగ్గ్రీవాద్వయీపంచక
     వ్యాపారభ్రమకారిపంక్తిగళగళ్యాఖండనాఖండదో
     ర్నై పుణ్యప్రదరౌఘరాఘవపరబ్రహ్మన్ స్తుమ స్త్వా మనున్. 7

మ. కరిపూరుద్ధరణేర్థలాంగలవిభగ్న క్ష్మాభరాదక్షది
     క్కరిపాదప్రహరస్ఫుటత్స్ఫటిపభోగ వ్యాపృతగ్రీవసూ
     కరపీఠీకృతపృష్ఠతాహితమహాగాఢాధికూర్మాధిరా
     ట్పరిక్లప్త ప్రళయాంబు గాహనహలిబ్రహ్మన్ స్తుమ స్త్వా మనున్. 8

మ. అతిదోఃపీడనకర్కరీఫలితకంఠాభత్వదుర్థర్త్వధూ
     ర్తతృణావర్తదృఢాంగపాతహితగోత్రాభర్తృకోత్పాదిత
     క్రతుభుగ్రా డ్గ్రహణాగ్రహోన్ముఖశతారథ్వస్తమైనాకని
     ష్పతనభ్రాంతిగనందగోపక సుతబ్రహ్మన్ స్తుమ స్త్వా మనున్. 9

మ. స్వమహాబాహుకృపాణ కృత్తగళతుచ్ఛ మ్లేచ్ఛవీరస్ఫుటో
     త్క్రమణాపాదితపద్మినీరమణమధ్యచ్ఛిద్రఖశ్యామికా
     గమనా నాసమయోపరాగముదితక్ష్మా సౌర గం గానదీ
     భ్రమకృత్కీర్తిక కల్కిమూర్తిక పరబ్రహ్మన్ స్తుమ స్త్వా మనున్. 10

ఈ పద్యంబులలో నేకసమాసము లుండుటయు అను నను తెనుఁగుపద ముండుటయుఁ జిత్రము.

రామకృష్ణునిచాటువు లని వాడుక గలపద్యములు.

చ. దర, భుజగేణ, సింహములు, తద్గళ, వేణ్య, వలోకనద్వయో
    దరముల కోడి, వారిధిపదంబులఁ బుట్టలఁ బూరులం, గుహాం
    తరముల పూన నిక్క, తిన, డాఁగ, స్రవింప, నిటూర్పు లూర్చ స
    త్వరముగ నేఁగి నీడ గని తత్తర మందఁగఁ జేసి తౌ చెలీ. 1

శా. శైవాలంబును సైకతంబు లెదురై, చంద్ర, ప్రవాళాం, బుజ
     గ్రావా, కాశ, భుజంగ, కూపములు దూరంబైన నే తత్పరీ