పుట:Frenchi-Svaatantrya-Vijayamu.pdf/264

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

T, వెల1-4-0. రామయా

వ్యవ సాయ శాస్త్రము

(రెండు భాగములు ),

'స్త్రీయపద్ధతుల మీద తెలుగులో వ్రాయఁబడిన గ్రంథమిదియొక్క టియె, రెండు భాగములలో 5, 6 వందల రూపాయల విలువగల పుస్తకములు లోని విషయములు సంగిహముగ , సుశాలిని వాయఁబడినవి. సుబోధక ముగ నుండుటకై యనేక పటములను చ్చేయున్నాము. వ్యవసాయాభివృద్ధి కిని, దేశ ముయొక్క భాగ్యవంతమునకు పాటుపడువారు దీనినిగొని లాభ ము పొందుదురనీ నమ్ముచున్నాము. ంధకర్త వ్యవసాయవిద్యావిభాగదులగు గో పేటి జోగిరాజు పుడు అని గారు. ముందటి భాగము వెల రు. 1-1-9. "డవ మువి"గు, 1-8-1}

రాయచూరు యుద్ధము

ఆంధ్ర దేశ చరిత్మక నా వలలో పున మిన్న యని - గు గాంచినది. ఇd "త వరపు వేంకటశాస్త్రి గారిచే : చియింపబడినది. మాత్యుని కృత్యము అద్భు ములు; భయంకిగ ములం. విజయసింహుని సాహసో గగ్యములు, ముక్తా బబుద్ధికుశ ఆశ వద్ద నాకు. అనంగ నే స్థితి బాలిక గము. మాలతిచాక చక్యమూ, విమ్మరుసు (189 w ఆ సమానము. కృష్ణగా గణకాశలము ఆంధ్రుల గర్వతుల జేయును. రాముగా, శంకి? రెడ్డి మొకు అగునాకు మారు ప మ లను గాన్చీ కొనసాగ్య మొనర్చుట విజిత 11,

రాణీ సంయుక్త

ఇగియొక చరిత్ర విషయి; నవల. పృ్వరాజు యొ -యు, సుయు ! యొక్కయు, దేశాభిమానము, పక్రిమము, n. * 1 సవంత ము గా వసం పబడివి. హిందూ సామ్రాజ్య నాళన మువగు లీ దేశము మొదట వచ్చునప్పు దేశపు ఆ ము, నీ గు చిక్కగా వివరింపబ.. నవి. ఇప్పటికి నాలుగు కూర్పులై నవి, పని వేల గ్రంథము లమ్ముడుబోయినది, దీనినిజూచి నలుగురు గ్రంథకరలు నాలుగు సాటక ములును ప్రొసీరమునదియే దీనియోగ్యతను జాటుచున్నది. శ్రీయుత వే?”ల సుబ్బారావు గా. చే ప్రణీతము, రు. నెల 1-12-0