పుట:Frenchi-Svaatantrya-Vijayamu.pdf/265

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

ఆంధ్రుల చరిత్రము

2 వ భాగము.

పౌరుషమందు, పొండిత్యాతిశయ 23నం... ము, గ్యాపసాగంబు వందుకు పూర్వపు ట్యాధులు హిందూ దేశ ను. 5 ని యితర దేశ ములవా?? దీసి పోపు వారు కొని యీ'గంధము సుప్రమాణము 7 సిద్ధాంత నించుచున్నది! ఇప్పటి యాం! దులవలెనే మన పూర్వపు టాధురూ కపస్తమండూక ములు అని తను కంటే 3: ఆంధ్రు లొకప్పుడు, మగ వసామ్రాజ్యమును ఇంకొకప్పుడు మహారాష్ట్రమును, మఱియొక ప్పుడు యవద్వీపమును, వేదొక ప్పుడు పాండ్యచోళడే .. ae జమంచి • ని మీరు కలనైన నెజు గుగరా: ఎఱుగనియెడల ఈ గుజరవుడు. శ్రీయుత Cex Ai | వీర థ ద గావు గారిచే రచింపబడినీ, రు. వెల1.8.0

రసాయన శాస్త్రము

శ్రీయుత వేమూరి మన నాసత్మ బి. ఏ. గారిచే పది 4.3. మన పూర్వు బం గా " ను చేయవలయినన్న కోరిక చే ఈ గా, అభ్యసించిది, ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు వారు ఈ శాస్త్రమును ధ్యానించి కోట్లకొలది ధనము సంపాదించుచున్నాము. ఇట్టి ఘన మైన విద్య మన పౌండ్రకు తెలియుట ? ఈ గైంధము చక్కని చన ఎలిని వ్రాయబడినది. జనులు లక్షా ఫీశులై దేళ ము ధనపః పసృతితో తలుగు ఇ పుస్తక ము. ఈ భాగము. ఈ గ్రంధము నందు హిమా, సాయన శాస్త్రము (Hind || Chemistry) the క్కచరిత్ర కూడ ! సవ, తను వాయఁబ..... రు, 1-4-0