పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

11. శిరుపులియూర్

శ్లో. దివ్యే సంత సర స్సుమానస బిసి స్యత్యద్బుతే సంస్థితం
   రాజంతం పులియూర్ పదే పురవరే యామ్యాస్య భోగేశయమ్‌ |
   నాయక్యా తిరుమామగళ్ పదయుజా వ్యాసర్షి నేత్రాతిధిం
   సేవేహం త్వరుమాకడల్ విభు మహం శార్జ్గాంశ యోగిస్తుతమ్‌ ||

శ్లో. నంద వర్దన వైమాన మధిష్టాయ జగత్పతి:|
   తిరుమామగళాఖ్యాక నాయక్యా సహ రాజతే ||

వివరణ: అరుళ్ మాకడల్ పెరుమాళ్-తిరుమామకళ్ నాచ్చియార్-అనంత సరస్సు-మానసపుష్కరిణి-నంద వర్దన విమానము-దక్షిణ ముఖము-భుజంగ శయనము-వ్యాఘ్ర పాదమునికి, వ్యాసమునికిని ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశేషములు: ఇచట పెరుమాళ్లు శయనించిన బాలుని వలె సేవ సాదింతురు.

మార్గము: మాయవరం నుండి టౌను బస్‌లో కొల్లు మాంగుడి చేరి అక్కడకు 2కి.మీ దూరమున గల సన్నిధిని సేవింప వచ్చును. ఏవిధమైన వసతులు లేవు. మాయవరంలోనే బసచేయవలెను. సన్నిధిలో ప్రసాదము లభించును.

   కరుమా ముగిలురవా కనలురవా పునలురువా;
   పెరుమాల్వరై యురువా పిఱవురువా నినదురువా;
   తిరుమామకళ్ మరువులమ్‌ శిఱుపులియూర్ చ్చల శయనత్తు;
   అరుమా కడలముదే యునదడియే శరణామే
             తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియ తిరుమొழி 7-9-9


భగవంతుని గుణాష్టకము

1. అపహత పాప్మత్వము. 2. విజరత్వము. 3. విమృత్యత్వము. 4. విశోకత్వము. 5. విజిఘత్సత్వము. 6. అపిపాసత్వము. 7. సత్య కామత్వము. 8. సత్య సంకల్పము.