పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


3. గద్యత్రయమ్_______________భగవద్రామనుజులు
   శరణాగతిగద్య_______________భగవద్రామనుజులు
   శ్రీరంగగద్య_________________భగవద్రామనుజులు
   శ్రీవైకుంఠగద్య_______________భగవద్రామనుజులు
4. శ్రీ స్తవం__________________కూరత్తాళ్వాన్
5. శ్రీరంగరాజస్తవమ్____________(పరాశర భట్టర్)
6. శ్రీరంగనాథస్తోత్రమ్____________(పరాశర భట్టర్)
7. శ్రీగుణరత్నకోశమ్____________(పరాశర భట్టర్)
8. క్షమాషోడశీ________________(వేదాంతాచార్య)
9. శ్రీస్తుతి:___________________శ్రీమద్వేదాంత దేశికులు
10.భగవద్ద్యాన సోపానమ్_________శ్రీమద్వేదాంత దేశికులు
11.అభీతిస్తవ:________________శ్రీమద్వేదాంత దేశికులు
12.న్యాసతిలకమ్______________శ్రీమద్వేదాంత దేశికులు
13.శ్రీరంగనాధాష్టకమ్____________(ఆది శంకరాచార్యులు)

ఆళ్వారుల మంగళా శాసన పాశురములు

1. ఒన్ఱు మఱన్దఱియే నోదనీర్ వణ్ణనై నాన్
   ఇన్ఱు మరప్పవో వేழனకాళ్-అన్ఱు
   కరువరజ్గత్తుట్కిడన్దు కైతొழுదేన్ కణ్ణేన్
   తిరువరబ్గ మేయాన్ తిశై.
          పొయిగై ఆళ్వార్-ముదల్ తిరువన్దాది.6

2. మనత్తుళ్ళాన్ వేజ్గడత్తాన్ మాకడలాన్ మట్రుమ్‌
   నినైప్పరియ వీళరజ్గత్తుళ్ళాన్-ఎనైప్పలరుమ్‌
   దేవాది దేవనెనప్పడువాన్; మున్నొరునాళ్
   మావాయ్ పిళంద మగన్.
         పూదత్తాళ్వార్-ఇరండాంతిరువన్దాది.28

3. విణ్ణ గరం వెకా విరితిరై నీర్ వేజ్గడమ్‌
   మణ్ణకరమ్ మామాడ వేళుక్కై;-మణ్ణగత్త
   తెన్ కుడన్దై తేవార్‌తిరువరజ్గమ్ తెంకోట్టి;
   తన్ కుడజ్గై నీరేறாన్ తాழవు.
         పేయాళ్వార్-మూన్ఱాం తిరువన్దాది.62