పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


4. కొణ్డై కొణ్డ కోదై మీదు తేనులావు కూనికూన్
   ఉణ్ణై కొణ్ణ రజ్గవోట్టి యుళ్ మగిழన్ద నాదనూర్
   నణ్డై యుణ్డు నారై పేర వాళపాయ ;నీలమే
   అణ్డై కొణ్డు కెణ్డై మేయు మన్దణీరరజ్గమే.
              తిరుమழிశై ఆళ్వార్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌.49

5. కజ్గులు మ్పగలు జ్కణ్డుయి లఱియాళ్ కణ్ణనీర్ కై గళాలిఱైక్కుమ్;
   శబ్గు శక్కరజ్గళెన్ఱు కైకూప్పుమ్‌ తామరైక్కణ్ణెన్ఱే తళరుమ్,
   ఎజ్గనే తరిక్కేనున్నై విట్టెన్ను మిరునిలజ్కై తழாవిరుక్కుమ్‌
   శెజ్గయల్ పాయ్‌నీర్ త్తిరువరజ్గత్తా యివళ్ తిఱతైన్ శెయ్‌గిన్ఱాయే||
            నమ్మాళ్వార్-తిరువాయిమొழி 7-2-1

   ఇరుళిరియ చ్చుడర్ మణిక ళిమైక్కుమ్‌ నెట్రి
   యినత్తుత్తియణి పణమాయిరజ్గళార్‌న్ద
   అరవరశ ప్పెరుమ్‌జోది యనన్దనెన్ను
   మణివిళబ్గు మయర్ వైళ్ళె యణై యై మేవి;
   త్తిరువరజ్గ ప్పెరునగరుళ్ తెణ్ణీర్పొన్ని
   తిరైక్కైయా లడివరుడ ప్పళ్ళికొళ్ళుం
   కరుమణియై క్కోమళత్తై క్కణ్డుకొణ్డు
   ఎన్ కణ్ణిణైగ ళెన్ఱుకొలో కళిక్కునాళే.
           కులశేఖరఆళ్వార్-పెరుమాళ్‌తిరుమొழி 1-1-1

   మాదవత్తోన్ పుత్తిరన్ పోయ్ మఱి కడల్వాయ్ మాణ్డానై
   ఓదువిత్త తక్కణైయా వురువురువే కొడుత్తానూర్‌
   తోదవత్తి త్తూయ్‌మఱై యోర్ తుఱై పడియ త్తుళుమ్బియెజ్గుమ్‌
   పోదిల్‌వైత్త తేన్ శొరియుం పునలరజ్గ మెన్బదువే.
               పెరియాళ్వార్-పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 4-8-1

   పొజ్దోదం శూழన్ద పువనియుం విణ్ణులగమ్‌
   అజ్గాదుమ్‌ శోరామే యాళ్ గిన్ఱ వెమ్బెరుమాన్‌
   శెజ్గోలుడైయ తిరువరజ్గచ్చెల్వనార్‌
   ఎజ్గోల్ వళైయా లిడర్ తీర్వ రాగాదే.
          ఆండాళ్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 11-3
   పచ్చై మామలై పోల్ మేని పవళవాయ్ కమల చ్చెజ్గణ్‌
   అచ్చుదా అమరరేఱే ఆయర్ తమ్‌ కొలిన్దే యెన్ఱుమ్‌
   ఇచ్చువై తవిర యాన్‌పోయ్ ఇన్దిరలోకమాళుమ్‌
   అచ్చువై పెఱినుం వేణ్డేన్ అరజ్గమానగరుళానే.
             తొణ్డరడిప్పొడియాళ్వార్-తిరుమాలై 2

10