పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/399

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   పుణ్యే సాగర నిమ్నగాఖ్య నగరే శ్రీపద్మినీకేశవ:
   పశ్చాద్దిగ్వదనో భుజంగశయన శ్చంద్రప్రసన్నో హరి:|
   దివ్యాష్టాక్షర సంజ్జయా విలసితే శ్రీవ్యోమ యానోత్తమే
   గుర్వాకారతయా ముని ప్రభృతిభి ర్ద్వార త్రయే సేవ్యతే||

69. విత్తువకోడు

   విద్వద్గోష్ఠీపురే స్మిన్నభయద భగవాన్ పద్మహస్తా సహాయ
   శ్శేషస్యాంకేశయానో యమదిగముఖ శ్చక్రతీర్థస్య తీరే|
   నిత్యం బుద్దించ మహ్యం ప్రదిశతు విశదాం తత్త్వదృగ్వ్యోమ యానం
   దూర్వాస ప్రాప్త ఘోరా పదమపి శమితుం చాంబరీష ప్రసన్న:||

70. తిరుక్కడిత్తానమ్‌

   శ్రీ మత్కటిస్థానపురే మృత శ్రీ
   నారాయణ:కల్పలతా సఖోన్యాత్|
   శ్రీభూమి తీర్థాంతిక పుణ్యకోటి
   వైమానికో రుక్మమయాంగదాప్త:||

71. తిరువాఱన్ విళై

   వాతాశీ బలపత్తనేతి సుఖిదే వ్యాసస్య తీర్థాంతికే
   దివ్యే వామన సంజ్జయా విలసితే పుణ్యే విమానోత్తమే|
   తస్మి న్నుత్తర దిజ్ముఖో మనసి మే శేషాసనో నామతో
   బ్రహ్మన్యాస తప: పలం ప్రతి పల త్వబ్జాసనా వల్లభ:||

72. తిరువహీన్ద్రపురమ్‌(వడనాట్టు త్తిరుపతికళ్)

   చిత్తే మే రమతా మహీంద్ర నగరా వాసీ భుజంగాశనా
   నంద శ్రీసఖ దేవనాయక హరి ర్దేవేంద్ర సాక్షాత్కృత:|
   పూర్వాంభోదిముఖ: ఖగేంద్ర సరస స్తీరా శ్రయ స్సర్వదా
   శ్లాఘ్యేచంద్ర వినిర్మితేచ భగవాన్ తిష్ఠన్ విమానోత్తమే||

73. తిరుక్కోవలూర్

   ఏకేన స్వపదా సమస్త వసుదాం లూత్వా ద్వితీయే నఖం
   మాత్వాచ త్రిదివే సముద్దృతపద: పుష్పాలయా వల్లభ:|
   కృష్ణ స్తీర్థ తటే త్రివిక్రమ హరి ర్లక్ష్మ్యాలయాఖ్యే పురే
   పూర్వాశావదనో మృకండు వరద శ్శ్రీదాఖ్య వైమానిక:||

293