పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/398

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   యచ్చ్రీ సూక్తి స్థల మితిమహత్‌క్షేత్ర వర్యేచ తద్వాన్
   దేవోదేవ్యా మదురకచయా సుందరాఖ్యే విమానే|
   ప్రాచీవక్త్రో హరితమునినా సేవితో భాతినిత్యం
   తీర్థప్రాంతే సుమహతి సతానన్దన స్సర్వదాస:||

63. కుట్టునాట్టు త్తిరిప్పులియూర్

   మాయావిష్ణు: కనకలతికా దీర్ఘశార్దూల సంజ్ఞే
   క్షేత్రే ప్రజ్ఞా సరసి శుభదే పూర్ష సూక్తే విమానే|
   ప్రాతర్బాస్వ ద్దిగబివదన స్సప్త యోగీశ్వారాణాం
   ప్రత్యక్షోయ న్న మమ హృదయే సర్వదా సన్నిధత్తామ్‌||

64. తిరుచ్చెజ్గనూర్

   శ్రీవిష్ణు ర్దేవతాత స్త్వరుణ సరసిజా రక్తనేత్రా స్థలేశ:
   ప్రజ్ఞా శ్రీశంఖ తీర్థాశ్రిత భువిచ జగజ్జ్యోతి సంజ్ఞే విమానే|
   యో భాతి స్వర్ణ వల్ల్యా సహరి రనుదినం బాతు చిత్తే మదీయే
   పశ్చా ద్వక్త్రశ్చ భస్మాసుర తనుమథనాయత్త శంభు:ప్రసన్న:||

65. తిరునావాయ్

   సశ్రీవాసపురే సరోజ సరస స్తీరే విమానోత్తమే
   వేదేచైవ బృహత్ప్రమాన రమణీకేళీ విలోల:పర:|
   తస్యైవాత్రముదే ప్రసన్న వదనో నారాయణో దక్షిణా
   మాశా మీశ సురాసురేశ నికరై స్సంసేవితో దృశ్యతే||

66. తిరువల్లవాழ்

   పుణ్యేస్మిమ్బవి వల్లవేతినగరేలంకార దేవో మహా
   వ్వాత్సల్యాధిక నాయికా విలసితే దివ్యే విమానోత్తమే|
   ప్రఖ్యాతేచ కురంగనామ నగరే ప్రాచీముఖో భావతే
   ఘంటాకర్ణ మహా సురేంద్ర వరదస్తన్నామ తీర్థాంతికే||

67. తిరువణ్ వండూర్

   సిత భ్రమరపత్తనే కమలనాయికా వల్లభ
   స్సముద్ర సమవర్ణవా స్సకలవేద వైమానిక:|
   సపశ్చిమముఖ స్సదా వసతి నారద ప్రార్థిత
   స్సమస్త ముని పూజితే సృజినవాశ తీర్థాన్తికే||

292