పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/396

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   శ్రీమత్లాశిని భూపతి స్స భగవాన్ శ్రీ తింత్రిణీ మందిరే
   పూర్వాశావదనో భుజంగశయన: పద్మోద్బవా సంగత:|
   శ్రేష్ఠే వారణ తీర్థరాజ విలసత్తీరే దయావారిథీ
   రేజే శ్రీ శ్రుతిసారశేఖర లసన్మూర్తి: ప్రచేతార్పిత:||

53. తెన్ తిరుప్పేర్

   ప్రఖ్యాతో మకరాంక కుణ్డలదర: ప్రాలంబి కర్ణాహ్వయ
   స్తద్వల్ల్యా సహ పార్వతీశ వరద స్త్వాసీన రూపోహరి:|
   యోవై భద్ర విమాన మధ్య విలసచ్చ్రీశంఖ తీర్థాశ్రయ
   స్తస్మిన్ దక్షిణ దిగ్బృహత్పురవరే ద్యాయామి తం ప్రాజ్ముఖమ్‌||

54. శ్రీవైకున్దమ్‌

   శ్రీవైకుణ్ఠపురే హరి ర్విహరతే వైకుణ్ఠ వల్ల్యాన్విత
   స్తన్నాథ స్సుర నాయకస్య వరద శ్శ్రీ తామ్ర పర్ణీ తటే|
   తత్రై వేంద్ర విమాన భూషణ మణి ర్దివ్యై స్సదా స్సూరిబి
   స్సేవ్యస్స్వాంఘ్రి సరోరుహాశ్రిత భవ ప్రద్వంపనైక వ్రత:||

55. వరగుణమజ్గై

   ప్రఖ్యాతో విజయాసనో విజయకోటీత్యాఖ్య వైమానిక
   స్త్వాసీనోదయ దిజ్ముఖో వరగుణ శ్శ్రీవల్లభ స్తత్పురే
   నిత్యానంద విదాయకోజ్వలవపు స్సాక్షాత్కృతో వహ్నినా
   బాస్వద్బాస్కర చంద్రకోటి సదృశ స్సాకం సురై స్సేవిత:||

56. తిరుకుళన్దై(పెరుజ్గుళమ్‌)

   ఆనన్దాలయ నామదేయ సహితం యస్మిన్విమానం మహ
   త్తీర్థం యత్ర బృహత్తటాకమితవై మాయావటో మాదవ:||
   ప్రత్యక్షో హరి దిజ్ముఖ స్సురపతే ర్దేవ్యాసమం బాలయా
   తద్వై దివ్యబృహత్తటాకనగరం చిత్తేసదా భావయే||

57. తిరుక్కురుజ్గుడి

   శ్రీమత్ఖ్యాత కురంగనామనగరే తిష్ఠన్ స్వపన్ సంచర
   న్నాసీనశ్చ దరాదరాగ్రవిలసన్ దేవస్స పూర్ణాహ్వయ:|
   తాదృక్‌ఇందిర నాయికాంజన సరస్తీర్థంచ పంచగ్రహా
   ఖ్యాతం తత్ర విమాన మీశ గజయో స్సాక్షాత్కృత: ప్రాజ్ముఖ:||

290