పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/344

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వీరి రచనలు: రహస్యత్రయసారమ్‌, అమలనాథపిరాన్ వ్యాఖ్యానమ్‌, సారాసారమ్‌, ఉపకారసజ్గ్రహమ్‌, విరోధిపరిహారమ్‌, పరమపదసోపానమ్‌, పరమతభజ్గమ్‌, ప్రబన్దసారమ్‌, ఆహారనియతి, తత్త్వత్రయమ్‌, శతదూషణి, సర్వార్థసిద్ధి, తత్వముక్తాకలాపమ్‌, స్తోత్రభాష్యమ్‌, పా--రారక్షై, న్యాసత్రయమ్‌, భగవద్ధ్యానసోపానమ్‌, అబీతిస్తవమ్‌, దశావతారస్తోత్రమ్‌, మధురస్తవమ్‌, గోదాస్తుతి, శ్రీస్తుతి, భూస్తుతి, యతిరాజసప్తతి, ద్రవిడొపనిషత్తాత్పర్యమ్‌, గరుడప--శత్తు, సంకల్పసూర్యోదయమ్‌, న్యాయపరిశుద్ధి, న్యాయ సిద్దా--నమ్‌, గీతాభాష్యసారమ్‌, చతుశ్లోకీ వ్యాఖ్యానమ్‌, అదికరణ సారావళి, తత్వదీపికై, అవిద్యాఖండనమ్‌, కుదృష్టి త్రయనిరానమ్‌, తాత్పర్య చంద్రికై, పాదుకా సహస్రమ్‌, మీమాంసాపాదుకై, మీమాంసాభాష్యమ్‌, యాదవాభ్యుదయమ్‌, వేదార్థసజ్గ్రహ వ్యాఖ్యానమ్‌, హంససన్దేశమ్‌, హయగ్రీవస్తోత్రమ్‌, గోపాలవింశతి, గరుడదణ్డకమ్‌ మొదలైనవి.

వాழி తిరునామమ్‌

వాழி ఇరామానుశప్పిళ్ళాన్ మాతగవాల్
వాழுమ్‌ మణినిగమాన్త గురు - వాழிయవన్
మాఱన్ మఱైయు మిరామానుశన్ పాడియముమ్‌
తేఱుమ్బడి యురైక్కుమ్‌ శీర్

వ--ప్పర వమయమ్‌ మాற்றవన్దోన్ వాழிయే
    మన్నుపుగழ் ప్పూదూరాన్ మనముగప్పోన్ వాழிయే
క--త్తిరుమజ్గై యుగక్కవన్దోన్ వాழிయే
    కలియనురై కుడికొణ్డ కరుత్తుడై యోన్ వాழிయే
శె--ల్ తమిழ் మఱైగళ్ తెళిన్దురై ప్పోన్ వాழிయే
    తిరుమాలై మాల్ తిరుమణి యాయ్ చ్చిఱక్కవన్దోన్ వాழிయే
త--ప్పరగదియై త్తన్దరుళ్వోన్ వాழிయే
    తణ్డమిழ తూప్పుల్ తిరువేజ్గడవన్ వాழிయే

నానిలముమ్‌ తాన్ వాழ నాన్ మఱైగళ్‌తామ్‌ వాழ
మానగరిన్ మాఱన్‌మఱై వాழ - --నియర్‌కళ్
శెన్నియణిశేర్ తూప్పుల్ వేదాన్త దేశికనే
ఇన్నుమొరు నూற்றణ్డిరుమ్‌.

238