పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శ్రీరస్తు

శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:

శ్రీ మద్వరవరమునయే నమ:

దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా

మజ్గకా చరణ శ్లోక:


శ్లో. వందే శ్రీ పతి మిందు సుందరముఖం వందారు చింతామణిం
   కుంద ద్యోతి రదావళిం కమలయా సంశోభితోరస్థలమ్|
   నందా నందధు దాయకం ఘన కృపా వారాంవిధిం సన్నిధిం
   బృందారణ్య విలాస వాసరసికం శ్రీ రబ్గరాజం సదా||

గ్రంథావతరణోపోద్ఘాత:

శ్లో. శ్రీ శేషశైలోత్తమ పూర్వభాగే-శ్రీ మంగళం బాడి రితిప్రసిద్దు:
   దివ్యాగ్రహారోస్తి హి వైష్ణవానాం-రమ్యాలయ శ్రేణి విరాజమాన:||


శ్లో. ఆత్రేయాన్వయ వంశ రమ్య మణినా వైరాగ్య విద్యాబ్ధి నా
   నిర్దిష్ట స్తిరు వేజ్గడార్య విదుషా తద్గ్రామ సంవాసినా|
   తద్వంశ్యో భగవత్పద ద్వయపదో గోపాలకృష్ణ: కవి:
   దివ్యక్షేత్ర సువైభవం రచయతే శృణ్వంతు సంతో ముదా||


శ్లో. క్వాయం జన: క్వచ రమాపతి దివ్యదేశ-
   జాతాని పుణ్య పురుషావళి సేవితాని |
   అప్యేవ మద్య యతిరాజ కృపా కటాక్ష
   భూమ్నా పదామి విభవాన్ భగవత్ స్థలానామ్||


శ్లో. ప్రధమం చోళదేశీయ దివ్య క్షేత్రాణి సజ్జనై:|
   సేవితాని ప్రకీర్త్యంతే శ్రీరజ్గాదీని విస్తరాత్||