పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/221

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

తిరిగివచ్చునప్పుడు స్వామికి వెన్నుచూపరాదు. ఈనియమాలను పాటించి ఈ చెప్పిన విధంగా స్వామిని దర్శిస్తే భగవదనుగ్రహం తప్పక కలుగుతుంది. కావున ప్రతియొక్కరు తిరుమల యాత్ర చేయండి. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందండి.

పా. ఉళన్ కణ్డాయ్ నన్నె-; ఉత్తమ నెన్ఱు
   ముళన్ కణ్డాయ్;ఉళ్ళువారుళ్ళ-త్తుళన్ కణ్డాయ్
   వెళ్ళత్తి మళ్ళానుమ్;వేజ్గడత్తు మేయానుమ్‌
   ఉళ్ళత్తి నుళ్ళా నెన్ఱోర్
        పొయిగై ఆళ్వార్-ముదల్ తిరువన్దాది 99
పా. మనత్తుళ్ళాన్;వేజ్గడత్తాన్ మాకడలాన్;మత్‌తుమ్‌
   నినైప్పరియ; నీళరజ్గత్తుళ్ళాన్-ఎనైప్పలరుం
   తేవాతిదేవ;నెనప్పడువాన్;మున్నొరునాళ్
   మావాయ్ పిళన్ద మకన్.
        పూదత్తాళ్వార్-ఇరణ్డాన్దిరువన్దాది 28
పా. ఇఱై యాయ్ నిఅనాకి;యెణ్డిశై యున్తానాయ్
   మఱై యాయ్; మఱై ప్పారుళాయ్ వానాయ్-పిఱై వాయ్‌న్ద
   వెళ్ళత్తురువి విళజ్గొలినీర్;వేజ్గడత్తాన్
   ఉళ్ళత్తి నుళ్ళే యుళన్.
        పేయాళ్వార్-మూన్ఱాన్దిరు వన్దాది 39
పా. కడైన్ద పాఱ్కడ్ఱ్కిడన్దు;కాలనేమియై క్కడిన్దు,
   ఉడైన్ద వాలి తన్దమక్కు;ఉదవవన్ది రామనాయ్,
   మిడైన్ద వేழ் మరజ్గళుమ్;అడజ్గవెయ్‌దు, వేజ్గడ
   మడైన్ద మాలపాదమే; అడైన్దు వాళుముయ్‌మినో.
         తిరుమழிశై ఆళ్వారు-తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 81
పా. అగలకిల్ఱే నిఱై యుమెన్ఱి అలర్ మేల్ మజ్గై యుఱై మార్‌పా;
   నిగరిల్ పుగழா యులగమూన్ఱుడై యా;యెన్నైయాళ్ వానే,
   నిగరిల మరర్ మునిక్కణజ్గళ్ విరుమ్బుమ్; తిరువేజ్గడత్తానే
   పుగలొళిన్ఱిల్లా వడియే; మన్నడిక్కీழ் అమర్‌న్దు పుగున్దేనే||
         నమ్మాళ్వార్లు-తిరువాయిమొழி 6-10-10
పా. శెడియాయ పల్ వినైగళ్ తీర్కుమ్‌ తిరుమాలే
   నెడియానే వేజ్గడవా విన్ కోయిలిన్ వాశల్
   అడియారుమ్‌ వానవరుమ్‌ అరమ్బైయరుమ్‌ కిడన్దియజ్గుమ్‌
   పడియాయ్ క్కిడన్దు ఉన్ పవళవాయ్ కాణ్బేనే
         కులశేఖరాళ్వార్లు-పెరుమాళ్ తిరుమొழி 4-9

                    129