పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

దివ్యదేశ మంగళా శాసన పంచకమ్

1. విధివిహిత సపర్యాం వీతదోషానుషంగాం
   ఉపచిత ధనధాన్యాం ఉత్సవైస్త్యాన హర్షాం
   స్వయ ముపచిను నిత్యం రంగధామన్ స్వరాక్షాం
   శమిత విమతపక్షాం శాశ్వతీం రంగలక్ష్మీమ్|

2. ప్రశమిత కలిదోషాం ప్రాజ్యభోగానుబన్దాం
   సముచిత గుణజాతా: సమ్యగాచార యుక్తామ్|
   శ్రితజన బహుమాన్యాం శ్రేయసీం వేంకటాద్రౌ
   శ్రియ ముపచిను నిత్యం శ్రీనివాస త్వమేవ||

3. వరద విరచయ త్వం వారితా శేషదోషాం
   పునరుపచిత పూర్వాం భూషితా: పుణ్యకోట్యా|
   సిత ముదిత మనోభి స్తావకై ర్నిత్య సేవ్యాం
   హత రిపుజన యోగాం హస్తి ధామ్న స్సమృద్ధిమ్||

4. నవనవ బహుభోగా: నాధ నారాయణ త్వం
   విరచియ దురితౌఘై: తా మనాఘ్రాతగన్దామ్|
   సహజ సులభ దాస్యై స్సద్బి రభ్యన్ద నీయాం
   యతి పరిబృడ హృద్యాం యాదవాద్రే స్సమృద్ధిమ్||

5. శ్రీరంగ ద్విరద వృషాద్రి పూర్వకేషు
   స్థానేషు స్దిర విభవా భవత్సపర్యా|
   ఆకల్పం వరద విధూత వై రిపక్షా
   భూయస్యా భవదను కంపయైవ భూయాత్

"శ్రీ మద్వేదాంత దేశికులు"