పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

170

రంగారాధనము


గీ.

చరణసంక్షాళనం బుపస్పర్శనంబు
గురుపరంపరాధ్యానంబు గురుతరాస్త్ర
దేవతావందనము మహాదేవకీర్త
నము నరుండు యథావిధి నడుపవలయు.

189


మ.

బలభిన్నీలనీలదేహవినమత్ప్రాణావనోత్సాహని
శ్చలకారుణ్యరసప్రవాహకపిరాజన్యాహవవ్యూహని
స్తులదానోద్యమవారివాహవిశిఖక్షుబ్ధారిసందోహది
గ్వలయారూఢయశఃప్రరోహవిగతవ్యామోహభావోన్నతిన్.

190


మా.

సదమలచిరకీర్తీ! సంవిదానందమూర్తీ!
మృదువచనవిచిత్రా! మేఘసంకాశగాత్రా!
వదనవిజితచంద్రా! వర్ణితాటోపసాంద్రా!
విదితకుశలధామా! వీరకోదండరామా!

191


గద్య.

ఇది శ్రీమత్కౌసల్యానందనకటాక్షవీక్షణపరంపరాపాదితకవితా
విచిత్ర, మైత్రేయసగోత్ర, నృసింహగురుపుత్ర కృష్ణమాచార్య ప్రణీ
తంబైన “ధనుర్విద్యావిలాసం” బను లక్షణప్రబంధంబునందు
లక్ష్యశుద్ధిలాభంబును, లక్ష్యవేదికారచనావిధానంబును, నారాచ
మోచనప్రకారంబును, చిత్రలక్ష్యభేదనోపాయప్రతిపాదనంబును,
శార్ఙ్గలక్ష్యశరాభ్యాసవిలాసంబును, దూరనికటస్థలలక్ష్యభేదన, దృష్టి
ముష్టిినియమనలక్షణాన్వీక్షణంబును, రథారోహణశరాభ్యాసవిశేష
భాషణంబును, గజారోహణశరప్రయోగవినిభాగంబును, హయా
రోహణశరమోక్షణలక్షణంబును, దూరపాతిశరాభ్యాసవిస్తరప్రకీర్త
నంబును, శరప్రయోగసమయాసమయనిరూపణంబును, శరగమన
గుణదోషవినిభాగంబును, దివ్యాస్త్రమంత్రతంత్రప్రయోగోపసంహార
విస్తరప్రస్తాపంబును, లోనుగా గల విశేషంబుల సర్వంబును గల
తృతీయాశ్వాసము.

192

Printed at the Rathnam Press, 11, Badrian Street, Madras--1.