పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/233

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధనుర్విద్యావిలాసము

169


వ.

అవి యివ్విధంబునఁ జతుశ్చత్వారింశల్లక్షణంబులు క్రమంబున వివ
రించి బ్రహ్మశిరంబును, నైందాస్త్రంబును, నైశికంబును, బ్రహ్మా
స్త్రంబును, వరుణాస్త్రంబును, నాజ్ఞేయాస్త్రంబును, శిఖరాస్త్రం
బును, వాయవ్యాస్త్రంబును, హయశిరంబును, గ్రౌంచాస్త్రంబును,
వైద్యాధరంబును, బ్రస్థాపనంబును, బ్రశమనంబును, సౌరాష్ట్రం
బును, దర్పణంబును, శోషణంబును, సంతాపంబును, విలాపంబును,
మదనాస్త్రంబును, గందర్పాస్త్రంబును, మోహనంబును, బైశాచం
బును, సౌమనసంబును, సంవర్తంబును, మౌసలంబును, సత్యాస్త్రం
బును, మాయావంతంబును, దేజఃప్రభంబును, దేజఃకర్షణంబును,
సోమశిరంబును, త్వష్టృమధామయంబులును, భగ్నాస్త్రంబును,
నారాయణాస్త్రంబును, బైనాకాస్త్రంబును లోనుగా ననేకదివ్యా
స్త్రంబులునుం, దత్ప్రతినంహారంబులు నుపదేశించి, కరుణార్ద్రంబు
లగు కటాక్షవీక్షణంబు లొలయం బాండవమధ్యముం గనుంగొని
యిట్లనియె.

187


శా.

శ్రీదంబుల్ సతతాభయప్రదము లశ్రీ వారకంబుల్ జయ
ప్రాదుర్భూతికి హేతుభూతములు సౌభాగ్యప్రదంబుల్ ధను
ర్వేదోక్తంబులు దేశికానుకలనావేద్యంబు లాద్యంబు లి
ట్లీదివ్యాస్త్రము లన్నియుం బడసి తీ వేకాగ్రభావంబునన్.

188


సీ.

బాణబాణాసనప్రకరంబు లునిచిన
        వేశ్మంబు చొరఁజూచువేళలందు
సభలలోఁ జిత్రలక్ష్యముల పన్నిదమున
        విశిఖ మేయగఁజూచువేళలందు,
ధృతిలక్ష్యవేదికాదికశరాభ్యాసముల్
        వెలయింప విలుకొనువేళలందు,
సంగ్రామరంగప్రసంగసంగతులందు,
        వెస నస్త్ర మడరించువేళలందు,