పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/232

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

168

నారాచమోచనము


గీ.

నవని వ్రాలెడు ఖగము లక్ష్యముగ విక్ర
మించఁ గోపులు సరిగాఁగ వాంచి వింట
సమరిచి తరాజుకైవడి నడరఁజేయ
నగుఁ దులాదండసన్నిభంబగు శరంబు.

181


క.

తరులన్ వ్రాలెడు పక్షిన్
బరసున నాకసమునందు బఱచు ఖగంబున్
బొరయం దులాదండశరం
బిరవందగ నేయు ధన్వి యిల నధికుఁ డగున్.

182


చ.

హరిణవిషాణమధ్యనిభమౌ నెడముంగల వృక్షశాఖలం
దిరమగు పత్రిపై జతను దిన్ననగాఁ దగువృక్షశాఖలం
దిరవగు పత్రిపైఁ గణక నేయగఁబూనిన పృష్ఠభాగ మం
బరము గుణంబు భూతలము పాదుకొనన్ ధను వూనగాఁ దగున్.

183


క.

తిన్ననగాఁ జను తరుశా
ఖ న్నెలకొను ఖగము నేయఁగాఁ బూనినచోఁ
బన్నిన నెడ గలుగం జని
క్రన్ననఁ దెగవాప విఱుగక ససి న్నడచున్.

184


క.

ఒకశాఖమీఁదుగా వే
బొకశాఖ పొసంగ నడుమ నుండెడు పులుగున్
రకమున నేయందగు తల
గక విలు తిర్యక్సమంబుగా నిడి శరమున్.

185


గీ.

అట్లు క్రింద మీఁద నమరెడు కొమ్మల
వంక లుండెనేని వలను జూచి
ధనువు వాంచి నినుపఁదగుఁ దులాదండాభ
మగు శరంబు నినుచు నపుడు ధన్వి.

186