పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

58

గురుప్రశంస


మాలిని.

త్రిజగదవనదక్షా ధీరకోదండదీక్షా
విజయవిహితధాటీ విద్ధదోషాటకోటీ
సజలజలదవర్ణా సంతతానందపూర్ణా
సుజనభరణశాలీ సూర్యవంశాబ్దహేళీ!

268


గద్య.

ఇది శ్రీమత్కౌసల్యానందనకటాక్షవీక్షణపరంపరాసాదితకవి
తావిచిత్ర, సుకవిజనానుగ్రహపాత్ర, మైత్రేయసగోత్ర, నృసింహగు
రుపుత్ర, కృష్ణమాచార్యప్రణీతం బైన ధనుర్విద్యావిలాసం బను
లక్షణగ్రంథంబునందుఁ గ్రమంబున నిష్టదేవధ్యానంబును, సుక
విభూషణంబును, కుకవినికరావమానంబును, కృతికథాకల్పక
వంశావతారవర్ణనంబును, స్వప్నవృత్తాంతోపన్యాసంబును, కృతి
పతిగుణకీర్తనంబును, కథావతరణంబును, ద్రోణార్జునసమాగమం
బును, ద్రోణుం డర్జునునకు ధనుర్విద్యారహస్యంబు లుపదేశింప దొర
కొనుటయు, విద్యాప్రభావనూచనంబును, గురుసంకీర్తనంబును,
శిష్యవరణంబును, సఖండాఖండకోదండద్వయనామోద్దేశంబును,
ధనుర్నిర్మాణపరిమాణప్రముఖవిశేషవినిభాగంబును, మార్గణపరి
గణనాప్రీణనంబును శరవిధానమానప్రశంసనంబును, పుంఖోప
సంఖ్యానంబును, పక్షపరిమాణాదివిశేషవిభజనంబునుఁ లోనుగా
నేకోనవింశతిలక్షణంబులం దనరు ప్రథమాశ్వాసము సంపూర్ణము.