పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ

ధనుర్విద్యావిలాసము

ద్వితీయాశ్వాసము

క.

శ్రీరఘుకులాబ్ధిసోమా
సూరిస్తుతదివ్యనామ శూరలలామా
మారీచమదవిరామా
నీరధరశ్యామ యీవనీరఘురామా.

1


వ.

అవధరింపుము, అట్లు సావధానమనస్కు లగు శౌనకాదులకుం
బ్రమోదంబున రౌమహర్షణి చెప్పినట్లు వైశంపాయనుండు జనమే
జయున కిట్లనియె నట్లు తొమ్మిదిలక్షణంబులు సవిస్తరంబుగా విని
తక్కుంగల లక్షణంబులు వినుటకుం గుతూహలంబునఁ బొదలు పార్టు
నకుఁ గుంభసంభవుం డిట్లనియె.

2


క.

ఆయోధన సమయంబునఁ
బాయక ధనురాశుగముల బలువిడి నూనం
దోయము లగు సాధనముల
నాయతగతి విస్తరింతు నాలింపు మిఁకన్.

3


ఉ.

సాదికినిం బదాతికిని సంగరవేళల నొండుకార్ముకం
బూదగ దంతిదంతముల నొక్కటి లేడియడుంగు చాడ్పునన్
మేదురమైన చర్మమున మీనములీల పొడల్ దలిర్పగా
బోదనమీఱ నొక్కటియ ప్రోది ఘటింపుదు రద్భుతంబుగన్.

4


గీ.

అట్టిసాధనయుగళంబునందు ధరణి
హరిణచరణాభ మేకచాపాశ్రయంబు