పుట:Delhi-Darbaru.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
16
ఢిల్లీ న గ ర చరిత్రము


ఢిల్లీ న గ ర చరిత్రము. దుర్గములును నేబది రెండు ద్వారములును గలదను ప్రఖ్యాతిఁ గాంచిన ప్రాచీన ఢిల్లీ శిధిలాంగములు నలపటఁగాన నగును.' అందిప్పుడు నినసించునవి గుడ్లగూబలు. దీనికి ననతి దూరమున యమునా నది పై పదునెకండు కమానుల, మెప్పు చిన్న వం తెన యొకటి గలదు. ఇటనుండి గొప్ప మ్రాకుల నల్ల ని చల్లని

Delhi-Darbaru.pdf

జహంగీరు. అక్బ రు. నీడల చే నావరింపఁబడిన రాచ బాటఁ బట్టి పోయిననిప్పటి రాజుగారి తాతయగు హుమాయూను సమాధి చేరుదుము. మిక్కిలి విలువ గల రత్నకంబళములు పరుపబడిన యొక విశాలమగు భవనమధ్యమున నితనిగోరీ యున్నది. దీని పై నెప్పు